Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30128
Title: Алгоритм стиснення цифрового мовного сигналу на основі вейвлет-перетворення
Other Titles: Алгоритм сжатия цифрового речевого сигнала на основе вейвлет-преобразования
Algorithm of compression of a digital speech signal on the basis of wavelet transform
Authors: Конахович, Георгій Филимонович
Конахович, Георгий Филимонович
Konakhovych, Georgy
Давлет’янц, Олександр Іванович
Лавриненко, Олександр Юрійович
Лавриненко, Александр Юрьевич
Lavrynenko, Oleksandr
Keywords: Вейвлет-перетворення
Issue Date: 28-May-2015
Publisher: Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 – 28 травня 2015 року, м. Київ / Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2015. – С. 50-53.
Abstract: В даний час спостерігається активний розвиток і впровадження нових засобів зв'язку і телекомунікацій, зокрема, сучасних цифрових телефонних мереж і відповідного абонентського обладнання, а також розвиток комп'ютерної телефонії і супутникових засобів зв'язку. Ці явища викликані у великій мірі збільшеними потребами комерційних організацій і підприємств в області якісної і швидкої передачі даних і мовної інформації. На основі аналізу сучасних методів кодування і передачі мовного сигналу, було зроблено висновок, що найбільш підходящим типом кодування для розроблювального пристрою були кодери форми сигналу із застосуванням до сигналу часово-частотних перетворень з метою більшої ефективності кодування. В якості перетворення мовного сигналу було обрано вейвлет-перетворення (ВП). Дане перетворення має переваги в порівнянні з перетворенням Фур’є (ПФ), так як воно володіє адаптивністью для отримання необхідного ступеня стиснення, зберігаючи при цьому необхідну якість сигналу. Під ВП розуміється розкладання сигналу по системі вейвлет-функцій, кожна з яких є зрушена і маштабною копією однієї функції – материнського вейвлета.
В настоящее время наблюдается активное развитие и внедрение новых средств связи и телекоммуникаций, в частности, современных цифровых телефонных сетей и соответствующего абонентского оборудования, а также развитие компьютерной телефонии и спутниковых средств связи. Эти явления вызваны в большой степени возросшими потребностями коммерческих организаций и предприятий в области качественной и быстрой передачи данных и речевой информации. На основе анализа современных методов кодирования и передачи речевого сигнала, был сделан вывод, что наиболее подходящим типом кодирования для разрабатываемого устройства были кодеры формы сигнала с применением к сигналу временно-частотных преобразований с целью большей эффективности кодирования. В качестве преобразования речевого сигнала был выбран вейвлет-преобразования (ВП). Данное преобразование имеет преимущества по сравнению с преобразованием Фурье (ПФ), так как оно обладает адаптивнистью для получения необходимой степени сжатия, сохраняя при этом необходимое качество сигнала. В ВП понимается разложение сигнала по системе вейвлет-функций, каждая из которых сдвинута и масштабных копией одной функции - материнского вейвлета.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30128
Appears in Collections:Тези доповідей та матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.