Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40422
Title: Розробка методики визначення основного параметру функціонування гідроекосистем – екологічної ємності
Authors: Ісаєнко, В.М.
Маджд, С.М.
Писанко, Я.І.
Ніколаєв, К.Д.
Бовсуновський, Є.О.
Черняк, Л.М.
Keywords: екологiчна ємнiсть
екологiчний резерв
техногенно змiнена водна екосистема
екологiчнi iндекси
Issue Date: 2019
Publisher: Східно-Європейський журнал.
Citation: Ісаєнко В.М. Розробка методики визначення основного параметру функціонування гідроекосистем – екологічної ємності / В.М. Ісаєнко, С.М. Маджд, Я.І. Писанко, К.Д. Ніколаєв, Є.О. Бовсуновський, Л.М. Черняк // Східно-Європейський журнал. – 2019. – №1/10 (97) – С.21–28.
Series/Report no.: технічні науки;
Abstract: Дослiджено основний параметр функцiонування гiдроекосистем – екологiчну ємнiсть. Параметр є ефективним показником порушення структурно-функцiональних змiн техногенно трансформованого водного об’єкту. Застосована адаптована концептуальна модель системи iндикаторiв: “Дiї – Стану – Наслiдкiв”. Вiдповiдно до розробленої класифiкацiї системи iндикаторiв, баланс екологiчної ємностi гiдроекосистеми виступає частиною iнтегрального показника стану водної екосистеми, як наслiдок дiї екзогенних факторiв антропогенного походження. Завдяки застосуванню iнтегральних систем iндикаторiв стало можливим надати не лише якiсну, а й кiлькiсну характеристику екологiчної ємностi. В якостi об’єкта дослiджень обрано гирлову дiлянку середньої рiвнинної рiчки, яка виступає найбiльш репрезентативною її складовою, та вiддзеркалює наслiдки антропогенного впливу якi вiдбуваються в басейнi рiчки. Враховуючи iєрархiчнiсть рiвнiв розвитку водних систем, дослiдження стану середнiх рiчок на локально- му рiвнi дозволить розробити водоохороннi заходи, якi сприятимуть покращенню якостi великих рiчок. Розроблена методика може бути успішно адаптована для iнших техногенно змiнених рiчок рiвнинних територiй. Результати проведених математичних роз рахункiв представленi у виглядi графiкiв залежностi екологiчної ємностi та техноємностi вiд численних параметрiв функцiонування гiдроекосистеми. Показано динамiки змiн цих параметрiв за 2009–2017 роки. Результати дослiдження свiдчать, що бiота адаптувалась до певного рiвня техногенного забруднення i в перiод 2012–2016 року екологiчна ємнiсть була стабiльною (27–37), що є оптимальними умовами iснування гiдроекосистеми. Узагальнена оцiнка змiн за весь дослiджуваний перiод дає пiдстави стверджувати, що вiдбулася втрата екологiчної ємностi (знижується до 13,3) внаслiдок понаднормативного техногенного впливу на рiчкову гiдроекосистему, i це створює передумови для формування техноємностi. Як наслiдок, фiксується зниження рiвня залишкового екологiчного резерву, необхiдного для вiдновлення техногенно змiненої гiдроекосистеми рiчки
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40422
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Східно-Європейський.pdf665.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.