Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40451
Title: Тлумачення економічної сутності категорії «фінансові результати»
Other Titles: Interpretation of the economic essence of the category "financial results"
Authors: Попович, Оксана Василівна
Тітаренко, Людмила Іванівна
Popovych, Oksana Vasilevna
Titarenko, Lydmila Ivanivna
Keywords: бухгалтерський облік
фінансові результати
дохід
витрати
прибуток
accounting
financial statements
income
costs
profit
Issue Date: Feb-2019
Publisher: Інвестиції: практика та досвід
Citation: Попович О.В., Тітаренко Л.І. /Тлумачення економічної сутності категорії «фінансові результати». - Інвестиції: практика та досвід. – 2019. №3. – С. 58-64
Series/Report no.: Інвестиції: практика та досвід;№3
Abstract: Дана стаття присвячена дослідженню сутності фінансових результатів. Дослідженням сутності поняття «фінансові результати» у всі роки займалося багато вчених, але й до сьогоднішнього дня не існує одного визначення даного поняття. Основним фактором, який в більшій мірі характеризує діяльність підприємства, є фінансовий результат. Отриманий фінансовий результат визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, впровадження нових технологій, оновлення його основних засобів) і створює запас фінансової стійкості. Облік являє собою досить складну інформаційну систему у якій важливою складовою є облік фінансових результатів, так як саме вона накопичує дані щодо доходів і витрат на основі яких формується фінансовий результат діяльності підприємства. Для удосконалення обліку фінансових результатів важливим чинником є аналіз сучасних тенденцій шляхів удосконалення обліку фінансових результатів на підприємствах. Дискусії щодо теоретичних положень, практична значимість обліку фінансових результатів та відображення їх у фінансовій звітності часто викликає інтерес для дослідження. В статті наведено огляд літературних джерел щодо формування фінансових результатів. Охарактеризовано кожне літературне джерело та винесено невелику цитату від кожного автора. Також було опрацьовано матеріали авторів, в працях яких було розглянуто формування фінансового результату та його складових, облік та відображення фінансового результату у фінансовій звітності. Так як в кожного автора є свої думки щодо фінансового результату доцільно було у виді таблиці подати думку кожного з них.
The article is dedicated to the nature of financial results. The definition of "financial result" has been researched by many scientists, however it's still not unified. Key factor that define enterprise activity is financial result. Final financial result determines the possibility of potential growth (production increase, new technologies involovement, renewal of main assets) and creates reserve of financial stability. Accounting is a complex information system the important part of which is accounting of financial result , as it is accumulates data on income and expenses on the basis of which the financial result of the enterprise is formed. An important factor in improving the accounting of financial results is the analysis of modern tendencies of ways to improve the accounting of financial result at enterprises. Discussions about the theoretical positions, the practical significance of accounting of financial results and how they are included in financial statements are often the subject to research. The article gives an overview of literary sources on the formation of financial results. Each literary source is described and quotations from each author are provided. The article researches many authors, whose works considered the formation of the financial result and its parts, the accounting of financial results and how they are included in financial statements. As far as each author has their own thoughts on the financial result, it is expedient to display the views of each in the table.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40451
Appears in Collections:Наукова робота кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
інвестиції 3.pdf7.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.