Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10464
Назва: ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ "ТОЛЕРАНТНІСТЬ" ТА ЇЇ РОЛЬ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Інші назви: Философско-социологический аспект категории "толерантность" и ее роль в межкультурной коммуникации
Philosophical and sociological categories of "tolerance" and its role in intercultural communication
Автори: Захарчук, Наталія Василівна
Ключові слова: міжкультурна комунікативна взаємодія, ситуація розмаїття, толерантність, терпимість, "позитивна" та "негативна" толерантність
межкультурное коммуникативное взаимодействие, ситуация разнообразия, толерантность, терпимость, "положительная" и "отрицательная" толерантность
cross-cultural communicative interaction, situation of diversity, tolerance, "positive" and "negative" tolerance
Дата публікації: 2012
Видавництво: Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2012. – №3 (36). – С. 23–28.
Короткий огляд (реферат): У статті запропонований порівняльний аналіз наукових доробків філософів, соціологів, політологів з проблем толерантності в процесі міжкультурних комунікативних відносин. Крім того виділені та охарактеризовані різні філософсько-соціологічні підходи до окресленої проблеми, зокрема, залежно від об’єкта дослідження – діалогічний, комунікативний, динамічний і прагматичний (у філософській літературі), та три основні напрями досліджень толерантності під час взаємодії різних соціальних груп, у міжнаціональних і міжкультурних контактах (у соціологічній літературі). На основі систематизованих підходів до досліджуваного питання розглядається розуміння самого поняття "толерантності" у різних мовах, в нормативних документах, види толерантності ("позитивна" – "негативна"), і разом з тим, пропонується власне розуміння цього терміна та окреслюються шляхи формування толерантного ставлення студентів до представників різних культур, етносів, рас, релігій тощо через введення в навчальний процес певних форм, методів та завдань культурно-комунікативного характеру.
В статье предложен сравнительный анализ научных работ философов, социологов, политологов по проблемам толерантности в процессе межкультурных коммуникативных отношений. Кроме того выделены и охарактеризованы различные философско-социологические подходы к обозначенной проблеме, в частности, в зависимости от объекта исследования - диалогический, коммуникативный, динамичный и прагматичный (в философской литературе), и три основных направления исследований толерантности при взаимодействии различных социальных групп, в межнациональных и межкультурных контактах (в социологической литературе). На основе систематизированных подходов к исследуемому вопросу рассматривается понимание самого понятия "толерантность" в разных языках, в нормативных документах, виды толерантности ("положительная" - "отрицательная"), и вместе с тем, предлагается собственное понимание этого термина и определяются пути формирования толерантного отношения студентов к представителям разных культур, этносов, рас, религий и т.д. через введение в учебный процесс определенных форм, методов и заданий культурно-коммуникативного характера.
The paper proposes a comparative analysis of scientific works of philosophers, sociologists, political figures on the issues of tolerance in the process of intercultural communication relations. Also various philosophical and sociological approaches to the outlined problems, in particular, depending on the object of study - the dialogical, communicative, dynamic and pragmatic (in the philosophical literature), and three major research areas of tolerance during the interaction between different social groups, international and intercultural contacts (in the sociological literature) are identified and characterized. Basing on systematic approaches to the problem understanding of the concept of "tolerance" in different languages, regulations, types of tolerance ("positive" - "negative") are discussed, and at the same time, author’s own understanding of the term is offered and the ways to form students’ tolerance to different cultures, ethnicities, races, religions, etc. are outlined due to the introduction of certain forms, methods and taskss of cultural and communicative nature in the educational process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10464
Розташовується у зібраннях:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Zakharchuk.pdfОсновна стаття575.6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.