Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18613
Title: Захист інформації в комп'ютерних системах
Authors: Глазок, Олексій Михайлович
Глазок, Алексей Михайлович
Glazok O.M.
Глазок О.М.
Глазок А.М.
Keywords: захист інформації
защита информации
Information protection
комп’ютерні системи
компьютерные системы
computer systems
інформаційна безпека
информационная безопасность
information security
Issue Date: May-2011
Abstract: _ Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчальна та робоча навчальна програма дисципліни. Українською мовою. Укладач Глазок О.М. УДК 004.056.5.
Дисципліна "Захист інформації в комп’ютерних системах" є важливою складовою частиною сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області інформаційних технологій. Її вивчення дозволить фахівцю вирішувати задачі, пов'язані з безпекою функціонування комп'ютерних систем, безпекою зберігання, передачі та обробки інформації в них, безпекою використання програмного забезпечення.
Дисциплина "Защита информации в компьютерных системах" является важной составной частью совокупности знаний и умений, которые формируют профиль специалиста в области информационных технологий. Ее изучение позволит специалисту решать задачи, связанные с безопасностью функционирования компьютерных систем, безопасностью хранения, передачи и обработки информации в них, безопасностью использования программного обеспечения.
The discipline "Information protection in computer systems" is an important integral part of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of information technology. Its learning makes possible for the specialist to solve problems related to security of functioning of computer systems, security of storage, transferring and processing information in them, security of software usage.
Description: Метою викладання дисципліни "Захист інформації в комп’ютерних системах" є розкриття принципів побудови та використання сучасних програмних та програмно-апаратних засобів, призначених для захисту системної та прикладної інформації (системного та прикладного програмного забезпечення і даних) в комп'ютерних системах.
Цель преподавания дисциплины "Защита информации в компьютерных системах" состоит в раскрытии принципов построения и использования современных программных и программно-аппаратных средств, предназначенных для защиты системной и прикладной информации (системного и прикладного программного обеспечения и данных) в компьютерных системах.
The aim of teaching the educational discipline "Information protection in computer systems" is disclosure of principles of construction and use of modern software and software-hardware means intended for protection of system and applied information (system and application software and data) in computer systems.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18613
Appears in Collections:НМКД кафедри комп’ютеризованих систем управління (Архів)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_Захист інформаціїї в комп'ютерних системах_1.jpgНавчальна програма дисципліни "Захист інформаціїї в комп'ютерних системах" (титульний лист 1)1.18 MBJPEGView/Open
НП_Захист інформаціїї в комп'ютерних системах_2.jpgНавчальна програма дисципліни "Захист інформаціїї в комп'ютерних системах" (титульний лист 2)1.58 MBJPEGView/Open
РНП_Захист інформації в комп'ютерних системах_1.jpgРобоча навчальна програма дисципліни "Захист інформаціїї в комп'ютерних системах" (титульний лист 1)1.17 MBJPEGView/Open
РНП_Захист інформації в комп'ютерних системах_2.jpgРобоча навчальна програма дисципліни "Захист інформаціїї в комп'ютерних системах" (титульний лист 2)1.57 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.