Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21067
Title: Педагогічний контроль в процесі моніторингу якості фізичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів
Authors: Білецька, Вікторія Вікторівна
Keywords: педагогічний контроль
моніторинг
фізичне виховання
студенти
педагогический контроль
мониторинг
физическое воспитание
студенты
pedagogical supervisionм
monitoring
physical education students.
Issue Date: 2015
Publisher: «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015
Citation: Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36. – Том ІІ (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2015. – С. 391-398.
Series/Report no.: ;Додаток 1 до Вип. 36. – Том ІІ (62)
Abstract: Матеріал статті репрезентує особливості здійснення педагогічного контролю в процесі моніторингу якості фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів технічного профілю. Контроль ефективності занять з фізичного виховання студентів вищого навчального закладу технічного профілю може визначатися на основі моніторингу показників фізичного розвитку, показників функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем, показників рівня фізичного стану та фізичного здоров’я, показників рівня фізичної підготовленості. Значення комплексної оцінки фізичної підготовленості студентів пов'язано з ускладненням змісту навчально-тренувального процесу, використанням системно-цільового програмування, а також підвищенням числа реєстрованих параметрів. Проведення педагогічного моніторингу дозволяє здійснювати постійне відстеження динаміки фізичного стану студентів, інтерпретувати отримані дані, забезпечувати зворотний зв'язок, розробляти рекомендації, вносити відповідні корективи в процес фізичного виховання студентів і ефективно здійснювати функції управління.
Material article represents the peculiarities of pedagogical control in the process of monitoring the quality of physical training of students of higher educational institutions of technical profile. Monitoring the effectiveness of physical education classes high school students technical profile can be determined based on the monitoring indicators of the physical development of the functional state of the cardiovascular and respiratory systems, indicators of physical condition and physical health, indicators of the level of physical fitness. Evaluation of physical fitness of students is carried out on the background: the increasing complexity of the content of the training process, using a system-targeted programming, as well as an increase in the number of registered parameters. Implementation of pedagogical monitoring allows for constant monitoring of the dynamics of the physical condition of the students interpret the data, provide feedback and develop recommendations to make appropriate adjustments in the process of physical education of students and effectively control functions.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21067
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовкиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.