Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24250
Title: Деякі основні рівняння вищих степенів
Other Titles: Некоторые основные уравнения высших степеней
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Мазур, Костянтин Івановач
Мазур, Константин Ивановач
Мазур, Олег Костянтинович
Мазур, Олег Константинович
Сич, Олеся Костянтинівна
Сыч, Олеся Константиновна
Keywords: Рівняння вищих степенів, базові методи розв’язання, рівняння, спільний множник, спосіб групування, формули скороченого множення, квадрат двочлена, куб двочлена, теорема Безу, схема Горнера, метод, метод невизначених коефіцієнтів.
Уравнения высших степеней, базовые методы решения, уравнение, общий множитель, способ группировки, формулы сокращенного умножения, квадрат двучлена, куб двучлена, теорема Безу, схема Горнера, метод, метод неопределенных коэффициентов.
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна
Citation: Деякі основні рівняння вищих степенів / Н. П. Муранова, К. І. Мазур, О. К. Мазур, О. К. Сич // Удосконалення механізму підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в системі оцінки якості освіти : IV Міжрегіонал. семінар, 3 квіт. 2009 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : Вид во Нац. авіац. ун ту «НАУ друк», 2010. – С. 78–106.
Abstract: Розглянуто теоретичний і практичний матеріал з теми «Рівняння вищих степенів» з дисципліни «Математика» для слухачів підготовчих курсів доуніверситетської підготовки. Представлено базові методи їх розв’язання: розкладання лівої частини рівняння як квадратного тричлена на множники; розкладання лівої частини рівняння методом винесення спільного множника за дужки та способом групування; використання формул скороченого множення; виділення повного квадрата або куба двочлена; розв’язання алгебраїчних рівнянь з цілими коефіцієнтами; розкладання лівої частини рівняння за допомогою теореми Безу та схеми Горнера; розкладання лівої частини рівняння за допомогою методу невизначених коефіцієнтів.
Рассмотрены теоретический и практический материал по теме «Уравнения высших степеней» по дисциплине «Математика» для слушателей подготовительных курсов довузовской подготовки. Представлены базовые методы их решения: разложение левой части уравнения как квадратного трехчлена на множители; разложение левой части уравнения методом вынесения общего множителя за скобки и способом группировки; использование формул сокращенного умножения; выделения полного квадрата или куба двучлена; решения алгебраических уравнений с целыми коэффициентами; разложение левой части уравнения с помощью теоремы Безу и схемы Горнера; разложение левой части уравнения с помощью метода неопределенных коэффициентов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24250
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Деякі основні рівняння вищих степенів.pdfМатеріали семінару4.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.