Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24289
Title: Доуніверситетська підготовка: стан, проблеми, перспективи
Other Titles: Доуниверситетская подготовка: состояние, проблемы, перспективы
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Доуніверситетська підготовка, Інститут доуніверситетської підготовки, навчальний процес, зміст освіти, зовнішнє незалежне оцінювання, якість освіти, модульне навчання, контроль знань, вступ до вищого навчального закладу.
Доуниверситетская подготовка, Институт довузовской подготовки, учебный процесс, содержание образования, внешнее независимое оценивание, качество образования, модульное обучение, контроль знаний, поступление в высшие учебные заведения.
Issue Date: 18-Feb-2009
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Доуніверситетська підготовка: стан, проблеми, перспективи / Н. П. Муранова // Якість змісту доуніверситетської підготовки – найважливіша ознака якості вступу до вищого навчального закладу : ІІІ Міжрегіонал. семінар, 10–11 квіт. 2008 р., м. Київ : матер. доп. – К. : Вид во Нац. авіа. ун ту «НАУ друк», 2009. – С. 5–11.
Abstract: У доповіді проаналізовано основні аспекти діяльності Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету (кадровий потенціал, динаміка набору слухачів, методичне забезпечення, організація навчального процесу за модульною системою навчання). Сформульовано умови підвищення рівня якості знань абітурієнтів. Визначено подальші основні напрями роботи та завдання Інституту. Обґрунтовано необхідність оновлення змісту навчання та модернізації доуніверситетської підготовки з урахуванням запровадженого ЗНО. Конкретизовано напрями подальшого удосконалення системи навчання та висвітлено основні проблеми вступу абітурієнтів до ВНЗ. Окреслено перспективи подальшого розвитку доуніверситетської підготовки.
В докладе проанализированы основные аспекты деятельности Института довузовской подготовки Национального авиационного университета (кадровый потенциал, динамика набора слушателей, методическое обеспечение, организация учебного процесса по модульной системе обучения). Сформулированы условия повышения уровня знаний абитуриентов. Определены дальнейшие основные направления работы и задачи института. Обоснована необходимость обновления содержания обучения и модернизации довузовской подготовки с учетом введенного ВНО. Конкретизированы направления дальнейшего совершенствования системы обучения и освещены основные проблемы поступления абитуриентов в вузы. Определены перспективы дальнейшего развития довузовской подготовки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24289
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДП - стан, проблеми, перспективи.pdfМуранова Н. П. Матеріали доповіді2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.