Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26046
Title: Теоретична модель кваліметричного прогнозування розвитку академічної обдарованості
Other Titles: Теоретическая модель квалиметричного прогнозирования развития академической одаренности
Authors: Рева, Олексій Миколайович
Рева, Алексей Николаевич
Reva, Oleksii
Камишин, Володимир Вікторович
Камышин, Владимир Викторович
Kamyshyn, Volodymyr
Keywords: рівень академічної обдарованості
уровень академической одаренности
level of academic giftedness
Issue Date: 29-Feb-2016
Publisher: Інститут обдарованої дитини НАПН України
Citation: Камишин В.В. Теоретична модель кваліметричного прогнозування розвитку ака-демічної обдарованості / О.М.Рева, В.В. Камишин // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний наук.-метод. ж., 2016. - № 2 (45). – С. 13-20. Академічне ви-дання.
Series/Report no.: Психологія;
Психология;
Psychology;
Педагогіка;
Педагогика;
Pedagogy;
Abstract: Враховуючи актуальність педагогічного моделювання і прогнозування рівнів ака-демічної обдарованості тих, хто навчається, для потреб формування і управління нею, запропонована відповідна теоретична модель, заснована на припущенні перманентності формування знань, умінь, навиків, а також стаціонарності відповідних дидактичних процесів. Модель враховує можливість стрибкоподібних переходів якісних показників в кількісні і представляє відповідні процеси S-образной функцією. Рівень академічної об-дарованості в моделі визначається в часі через відповідний тренд і погрішність прогнозу
Учитывая актуальность педагогического моделирования и прогнозирования уров-ней академической одаренности учащихся для нужд формирования и управления ею, предложена соответствующая теоретическая модель, основанная на предположении перманентности формирования знаний, умений, навыков, а также стационарности соот-ветствующих дидактических процессов. Модель учитывает возможность скачкообразных переходов качественных показателей в количественные и представляет соответствующие процессы S-образной функцией. Уровень академической одаренности в модели определяется во времени через соответствующий тренд и погрешность прогноза
A theoretical model offered is based on the assumption of the formation of knowledge and skills permanence, as well as on the stationarity of corresponding didactic processes. It is presented given the urgency of pedagogical modeling and forecasting of levels of academic students giftedness for the needs of its formation and management. The model takes into ac-count the possibility of abrupt transitions of qualitative indicators into quantitative ones and presents the relevant processes in the form of the S-shaped function. The level of academic giftedness in the model is determined in time through the appropriate trend and forecast error.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26046
ISSN: 2309 - 3935
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_2016_1.1_Reva.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.