Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26047
Title: Інноваційний підхід до вдосконалення зовнішнього незалежного оцінювання
Other Titles: Инновационный подход к совершенствованию внешнего независимого оценивания
An innovative approach to improving the external evaluation
Authors: Рева, Олексій Миколайович
Рева, Алексей Николаевич
Reva, Oleksii
Камишин, Володимир Вікторович
Камышин, Владимир Викторович
Kamyshyn, Volodymyr
Добровольська, Наталія Анатоліївно
Добровольская, Наталья Анатолиевна
Dobrovolska, Nataliya
Keywords: Зовнішнє незалежне оцінювання, інтеграційна оцінка атестата, узгодженість пока-зників 12-бальної і 200-бальної шкал, зважені коефіцієнти бажаності оцінок 12-балльной шкали, функція Харрінгтона агрегації окремих показників академічної обдарованості.
Внешнее независимое оценивание, интегративная оценка аттестата, согласован-ность показателей 12-балльной и 200-балльной шкал, взвешенные коэффициенты жела-тельности оценок 12-балльной шкалы, функция Харрингтона агрегации отдельных по-казателей академической одаренности
External independent evaluation, integrative assessment certificate, consistency of per-formance 12-points and 200-points grading scale, measured coefficients of desirability ratings of 12-point grading scale, the Harrington’s function aggregation of the individual indicators of academic talent.
Issue Date: 28-Apr-2016
Publisher: Інститут обдарованої дитини НАПН України
Citation: Рева О.М. Інноваційний підхід до вдосконалення зовнішнього незалежного оці-нювання / О.М. Рева, В.В. Камишин, Н.А. Добровольська // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : Збірник наукових праць. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016. – Вип. 1 (16). – C. 37-53 (134). Академічне видання
Series/Report no.: Педагогіка;
Педагогика;
Pedagogy;
Abstract: Зважаючи на важливість врахування результатів успішності шкільного навчання в показниках зовнішнього незалежного оцінювання і системні недоліки нормативних ре-комендацій по узгодженості оцінок якісної 12-балльной і кількісної абсолютної 200-балльной шкал, запропоновано і реалізовано процедуру дефаззификации оцінок 12-бальної шкали за допомогою методу розстановки пріоритетів і переводу їх в зважені ко-ефіцієнти бажаності, які мають яскраво виражений нелінійний характер. Обгрунтовано застосування функції бажаності Харрінгтона для отримання інтеграційної цілісної оцінки успішності шкільного навчання, якій притаманна системна властивість эмерджентности і що реалізовує мультиплікативний підхід до агрегації окремих оцінок академічної обдарованості. Ефективність розроблених рекомендацій проілюстровано на конкретному прикладі.
Принимая во внимание важность учета результатов успешности школьного обу-чения в показателях внешнего независимого оценивания и системные недостатки нор-мативных рекомендаций по согласованности оценок качественной 12-балльной и коли-чественной абсолютной 200-балльной шкал, предложено и реализовано процедуру де-фаззификации оценок 12-бальной шкалы с помощью метода расстановки приоритетов и перевода их во взвешенные коэффициенты желательности, которые имеют ярко выра-женный нелинейный характер. Обосновано применение функции желательности Хар-рингтона для получения интегративной целостной оценки успешности школьного обу-чения, которой присущи системное свойство эмерджентности и реализующей мульти-пликативный подход к агрегации отдельных оценок академической одаренности. Эф-фективность разработанных рекомендаций проиллюстрировано на конкретном примере.
Given the importance of taking into account the results of schooling success in terms of the external independent evaluation and systemic weaknesses of regulatory recommendations for consistency of assessments of 12-points grading scale and quantitative absolute 200-point grading scale, proposed and implemented procedure of the defuzzification the ratings of the 12-points grading scale by the method for setting of priorities and transfer them to the measured coefficients of desirability which have a strongly marked nonlinear character. Application of Harrington’s desirability scale for integrative holistic assessment of the progress in schooling was proved, and that which is only the inherent systemic property of the emergent and which implements multiplicative approach to aggregation of individual assessments of academic talent. The effectiveness of the recommendations illustrated by a specific example
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26047
ISSN: 2413 - 4139
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_2016_1.2_Reva.pdfОсновна стаття1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.