Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26321
Title: Ефективність інтегративного методу виявлення ставлення авіаційних операторів «переднього краю» до порушень стандартних експлуатаційних процедур
Other Titles: Эффективность интегративного метода выявления отношения авиационных операторов «переднего края» к нарушениям стандартных эксплуатационных процедур
The efficiency ratio integrative method of detection of aircraft operators "leading edge" to violations of standard operating procedures
Authors: Рева, Олексій Миколайович
Рева, Алексей Николаевич
Reva, Oleksii
Мухтаров, Пейман Ширинович
Мухтаров, Пейман Ширинович
Mukhtarov, Peyman
Мірзоєв, Бала Мушгюльович
Мирзоев, Бала Мушгюлиевич
Mirzayev, Bala
Keywords: Безпека польотів, людський чинник, авіадиспетчер,норми ешелонування повітря-ного простору, ставлення до порушення норм, основна домінанта прийняття рішень, оціночна функція корисності, площа фігур, що утворюється характерними точками, ефективність методу
Безопасность полетов, человеческий фактор, авиадиспетчер, нормы эшелонирова-ния воздушного пространства, отношение к нарушению норм, основная доминанта при-нятия решений, оценочная функция полезности, площадь фигур, образуеміх характер-ными точками, эффективность метода
Flight safety, human factor, air traffic controller, guides of air space echeloning, relation to guide breach, basic determining dominant, estimating function of productivity, figure square formed by characteristic points, method effectivity
Issue Date: 22-Aug-2016
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Украина, 61070, Харьков–70, ул. Чкалова, 17; Запорізький національний технічнеий університет; АО «Мотор Січ»
Citation: Рева О.М. Ефективність інтегративного методу виявлення ставлення авіаційних операторів «переднього краю» до порушень стандартних експлуатаційних процедур / О.М. Рева, П.Ш.Мухтаров, Б.М. Мірзоєв // Вісник двигунобудування : наук.-техн. ж. – Запоріжжя : АО «Мотор Січ», 2016. - № 2. – С. 9-18. Наукометричне видання: INSPEC; Index Copernicus.
Abstract: Враховуючи перманентний і суттєвий вплив людського чинника на безпеку польотів, обґрунтовано схему взаємодії складових відповідної концепції ІСАО з позицій «ставлення співробітників організацій до небезпечних дій або умов». До зазначеного «ставлення» віднесено основну домінанту прийняття рішень авіаційними операторами «переднього краю», яка характеризує їх схильність, несхильність, байдужість до ризику. Домінанта виявляється по спеціальному показнику так званої надбавки за ризик в процесі вирішення закритої задачі прийняття рішень шляхом побудови і аналізу оціночної функції корисності показників і характеристик професійної діяльності авіаційних опера-торів за обмеженою кількістю точок. Запропоновано новий метод встановлення і аналізу надбавки за ризик, який на відміну від загальноприйнятого орієнтується не на одну ха-рактерну точку оціночної функції корисності, а базується на інтегративній оцінці площ фігур, що ними утворюються. Визначено, що новий інтегративний метод сприяє змінен-ню основної домінанти, виявленої звичайним методом у 10% випадках, що й характери-зує ступінь його ефективносты. Введено критерій виявлення міри схильності / несхиль-ності до ризику, що характеризує її убуваючи тенденції.
Учитывая перманентное и существенное влияние человеческого фактора на безо-пасность полетов, обоснована схема взаимодействия составляющих соответствующей концепции ИСАО с позиций «отношения сотрудников организаций к опасным действиям или условиям». К указанному «отношению» отнесена основная доминанта принятия решений авиационными операторами «переднего края», которая характеризует их склонность, несклонность, безразличие к риску. Доминанта выявляется по специальному показателю так называемой надбавки за риск в процессе решения закрытой задачи принятия решений путем построения и анализа оценочной функции полезности показа-телей и характеристик профессиональной деятельности авиационных операторов по ограниченному числу точек. Предложен новый метод выявления и анализа надбавки за риск, который в отличие от общепринятого ориентируется не на одну характерную точку оценочной функции полезности, а базируется на интегративной оценке установленных площадей фигур, образуемых ними. Определенно, что новый интегративный метод способствует изменению основной доминанты, определенной обычным методом, в 10% случаях, что и характеризует степень его эффективности. Введен критерий выявления меры склонности / несклонности к риску, который характеризует ее убывающие тенден-ции.
Taking into account permanent and substantial effect of human factor on flight safety scheme was proved consisting of relevant concepts of ICAO from perspective “relations of coworkers of organizations to hazardous actions or conditions”. To pointed out “relation” in-clude basic dominance of taking decision by aviation operators of “front edge” that character-izes their inclination, disinclination, indifference to the risk. Dominant is determined on special criteria of increase for risk in the process of secret question solution of determining by plotting and analyzing of estimating function of criteria and characteristics productivity of aviation operators’ professional activity on limited number of points. Was offered new method of recognition and analyzing of the increase for risk that as distinct from generally accepted doesn’t orient on one reference point of productivity estimating function but is based on integrative estimation of determined figure square formed by them. Was determined new integrative method that facilitates change of basic dominant determining by traditional method in 10% incidents that characterizes rate of its effectivity. Were introduced criteria of determining of inclination/disinclination rate to risk that characterizes decreasing tendency.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26321
ISSN: 1727-0219
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_2016_1.5_Reva.pdfОсновна стаття926.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.