Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26322
Title: Ергономічна кваліметрія відповідності алгоритмів управління дидактичними про-цесами здібностям педагогічного працівника
Other Titles: Эргономичная квалиметрия соответствии алгоритмов управления дидактическими процессами способностям педагога
Ergonomic Qualimetry compliance process control algorithms didactic teaching abilities employee
Authors: Рева, Олексій Миколайович
Рева, Алексей Николаевич
Reva, Oleksii
Камишин, Володимир Вікторович
Камышин, Владимир Викторович
Kamyshyn, Volodymyr
Трушковський, Костянтин Юрійович
Трушковский, Константин Юрьевич
Trushkovskyi, Konstаntyn
Keywords: Ергономічна кваліметрія, здібності, інновації
Эргономическая квалиметрия, способности, инновации
Ergonomic qualimetry, abilities, innovation
Issue Date: 23-Dec-2016
Publisher: Інститут обдарованої дитини 04053, м. Київ
Citation: Рева О.М. Ергономічна кваліметрія відповідності алгоритмів управління дидакти-чними процесами здібностям педагогічного працівника / О.М.Рева, В.В, Камишин, К.Ю. Трушковський // Навчання і виховання обдарованої дитини: Теорія і практика : зб. наук. пр. – Вип. 2 (17). – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016. – С. 27-39. Академічне видання.
Series/Report no.: Педагогіка;
Педагогика;
Pedagogy;
Психологія;
Психология;
Psychology;
Abstract: Запропонований алгоритм особистісно-орієнтованого навчання старшокласників, в якому застосовані основні учбові домінанти як показники мотивації на досягнення ус-піху/уникнення невдач, рівні домагань як головні показники адекватності самооцінки, а також учбові завдання трьох рівнів складності. У розвиток методології педагогічної ер-гономіки була перевірена можливість оволодіння алгоритмом «звичайним» педагогом. Визначено, що нормований коефіцієнт стереотипності дій педагога дорівнює величині Zн=0,62 і знаходиться в межах критерійних обмежень. В той же час нормований коефіці-єнт логічної складності дорівнює величині Lн=0,3 і в 1,65 разів перевищує критеріальне обмеження. Таким чином, необхідно розробити або інтелектуальний модуль підтримки рішень в управлінні особистісно-орієнтованим розвитком академічної обдарованості, або залучити до реалізації алгоритму тільки досвідчених педагогів. Ефективність реалізації алгоритму визначається тим, що набутий рівень академічної обдарованості у стар-шокласників експериментальної групи на рівні значущості α=5% на 14,76 % вище, ніж показники представників фонової групи
Предложен алгоритм личностно-ориентированной обучения старшеклассников, в котором применены основные учебные доминанты как показатели мотивации на дости-жение успеха/избегания неудач, уровни притязаний как главные показатели адекватности самооценки, а также учебные задания трех уровней сложности. В развитие методологии педагогической эргономики была проверена возможность овладения алгоритмом «обычным» педагогом. Определено, что нормируемый коэффициент стереотипности действий педагога равняется величине Zн = 0,62 и находится в пределах критериальных ограничений. В то же время нормируемый коэффициент логической сложности равняется величине Lн = 0,3 и в 1,65 раза превышает критериальное ограничение. Таким образом, необходимо разработать или интеллектуальный модуль поддержки решений в управлении личностно-ориентированным развитием академической одаренности, или привлечь к реализации алгоритма только опытных педагогов. Эффективность реализации алгоритма определяется тем, что приобретенный уровень академической одаренности у старшеклассников экспериментальной группы на уровне значимости α = 5% на 14,76 % выше, чем показатели представителей фоновой группы
The algorithm of personality-centered teaching of high school students, which uses such basic educational dominants as indicators of motivation for success / failure prevention, aspirations levels as the main indicators of the adequacy of self-esteem, and three levels of difficulty training is offered. An average teacher ability to use the algorithm was tested in the process of development of pedagogical ergonomics methodology. It is found that the standardized coefficient of stereotyped actions of the teacher equals to the value of Zn = 0.62 and it is within criterion limits. In the same time, standardized coefficient of the logical complexity equals to the value of Ln = 0.3 and it exceeds the criterion limit 1.65 times. The mentioned above requires either the development intellectual module of decision support for the needs of personality-oriented academic giftedness development management, or the involvement of only experienced teachers for the realization of the algorithm. The efficiency of the algorithm is determined by the acquired level of academic giftedness of high school students that reached statistically the significance level of α=5% in the experimental group, which is 14.76% better then the performance of the controlled group
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26322
ISSN: 2310-1598
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_2016_1.6_Reva.pdfОсновна стаття1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.