Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26359
Title: Вплив специфіки застосування норми ешелонування на особливості прояву рівнів домагань авіадиспетчерів
Other Titles: Влияние специфики применения нормы эшелонирования особенности проявления уровней притязаний авиадиспетчеров
The impact of the specific application of the rules on separation features of the level of aspiration of air traffic controllers
Authors: Рева, Олексій Миколайович
Рева, Алексей Николаевич
Reva, Oleksii
Борсук, Сергій Павлович
Борсук, Сергей Павлович
Borsuk, Serhii
Keywords: Людський чинник, безпека польотів, авіадиспетчери, норма ешелонування повіт-ряного простору, рівні домагань на відстанях між повітряними судами
Человеческий фактор, безопасность полетов, авиадиспетчеры, норма эшелонирования воздушного пространства, уровни притязаний на расстояниях между воздушными судами
Human factor, flight safety, air traffic controllers, air space separation norm, desirability levels on the distances between aircrafts
Issue Date: 26-Aug-2015
Publisher: Херсонська державна морська академія
Citation: Рева О. М. Вплив специфіки застосування норми ешелонування на особливості прояву рівнів домагань авіадиспетчерів / О. М. Рева, С. П. Борсук // Науковий Вісник Херсонської державної морської академії : наук. ж. – Херсон : ХДМА, 2015. - № 1 (12). – С. 281-289
Abstract: Враховуючи вплив людського чинника на безпеку польотів при управлінні повіт-ряним рухом, уперше комплексно досліджені рівні домагань студентів-диспетчерів на континуумі норми ешелонування повітряного простору S=10 km, яка має чотири умови застосування при організації руху повітряних суден у горизонтальній площині. Аналіз полігонів частот розподілу рівнів домагань дозволив виявити п’ять закономірностей ставлення студентів-авіадиспетчерів до порушення норм ешелонування, зокрема виявлені локальний (S=6 km) і глобальний (S=10 km) піки. Встановлено також, що при керуванні повітряним рухом, коли польоти виконуються у горизонтальній площині, молоді авіадиспетчери не відчувають різниці у порушеннях повздовжних та бокових інтервалів польотів
Учитывая влияние человеческого фактора на безопасность полетов при управлении воздушным движением, впервые комплексно исследованы уровни притязаний студентов-авиадиспетчеров на континууме нормы эшелонирования воздушного пространства S=10 km, которая имеет четыре условия применения при организации воздушных судов в горизонтальной плоскости. Анализ полигонов частот распределения уровней притязаний позволил выявить пять закономерностей отношения студентов-авиадиспетчеров к нарушению норм эшелонирования, в частности, обнаружены локальный (S=6 km) и глобальный (S=10 km) пики. Установлено также, что при управлении воздушным движением, когда полеты выполняются в горизонтальной плоскости, молодые авиадиспетчеры не чувствуют разницу между нарушениями продольных и боковых интервалов полетов
Taking into account influence of human factor on the flight safety during air traffic control, at the first time desirability levels of air traffic control students are researched on the continuum of flight separation norm in 10 km. that is applicable in four different circumstances in horizontal plane of air traffic management. Analysis of desirability levels distribution frequencies polygons allowed to find five tendencies in air traffic control student attitude to flight norms violation. In particular there we found local (S=6 km.) and global (S=10 km.) peaks. It is also found that during air traffic control when flights are held in horizontal plane young air traffic controllers feels no difference between longitudinal and lateral flight intervals
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26359
ISSN: 2313-4763
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_2015_1.3_Reva.pdfОсновна стаття419.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.