Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26410
Title: Модель інтегративної оцінки ставлення авіадиспетчерів до порушення норми еше-лонування повітряного простору
Other Titles: Модель интегративной оценки отношения авиадиспетчеров к нарушению нормы эшелонирования воздушного пространства
Model of integrative assessment of air traffic controllers relation to the violation of separation of airspace
Authors: Рева, Олексій Миколайович
Рева, Алексей Николаевич
Reva, Oleksii
Мухтаров, Пейман Ширинович
Мухтаров, Пейман Ширинович
Mukhtarov, Peyman
Султанов, Валерій Зіятдин-оґли
Султанов, Валерий Зиятдин-оглы
Sultanov, Valerii
Keywords: Безпека польотів, людський чинник, авіадиспетчер, норми ешелонування повітря-ного простору, ставлення до порушень норм, мультиплікативна функція Харрінгтона, інтегративний показник небезпеки
Безопасность полетов, человеческий фактор, авиадиспетчер, нормы эшелонирова-ния воздушного пространства, отношение к нарушениям норм, мультипликативная функция Харрингтона, интегративный показатель опасности
Flight safety, human factor, air traffic controller, airspace separation norms, aptitude to norm violation, multiplicative function of Harrington, integrative factors of hazard
Issue Date: 29-Jun-2015
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Citation: Модель інтегративної оцінки ставлення авіадиспетчерів до порушення норми ешелонування повітряного простору / О. М. Рева, П. Ш. Мухтаров, Б. М. Мірзоєв, В. З. Султанов // Авіаційно-космічна техніка і технологія: наук.-техн. ж. – Х. : Націона-льний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2015. - № 8 (125). – С. 123-130
Abstract: Враховуючи поточну парадигму концепції ІКАО та вплив людського чинника на безпеку польотів, визначено, що головним положенням концепції є «ставлення співробітників організацій до небезпечних дій або умов», що дозволяє розглядати інші її складові через призму зазначеного. Узявши за основу норму ешелонування повітряного простору S=10 km, встановлену для диспетчерських районів АРР, ТМА та підсумовуючи результати комплексних досліджень з виявлення ставлення авіадиспетчерів до її по-рушень, обґрунтовано застосування мультиплікативної функції Харрінгтона для вияв-лення відповідної інтегративної оцінки, якій притаманна системна властивість емер-джентності. Аргументом функції є відносні показники основної домінанти прийняття рішень авіадиспетчерами, рівні їх домагань та показник незначного ризику (по шкалі ІКАО), виявлений з аналізу нечіткої моделі небезпеки порушення норми ешелонування. Визначено, що на абсолютній шкалі розмірністю [0, 1] шуканий інтегративний показник складає величину 0,62
Учитывая текущую парадигиму концепции ИКАО и влияние человеческого фак-тора на безопасность полетов, определено, что главным положением концепции является «отношение сотрудников организаций к опасным действиям или условиям», что поз-воляет рассматривать иные ее составляющие через призму указанного. Взяв за основу норму эшелонирования воздушного пространства S=10 km, установленную для диспет-черских районов АРР, ТМА и подытоживая результаты комплексных исследований по выявлению отношения авиадиспетчеров к ее нарушениям, обосновано применение мультипликативной функции Харрингтона для выявления соответствующей интегра-тивной оценки, которой присуще системное свойство эмерджентности. Аргументом функции являются приведенные показатели основной доминанты принятия решений авиадиспетчерами, уровни их притязаний и показатель незначительного риска (по шкале ИКАО), выявленный из анализа нечеткой модели опасности нарушения нормы эшело-нирования. Определено, что на абсолютной шкале размерностью [0, 1] искомый инте-гративный показатель составляет величину 0,62
Taking into account current paradigm concept of ICAO and influence of human factor on flight safety, that is the fact that the main concept of the concept is the “stuff attitude to hazardous activity or condition”, which allows to consider its basic parts from the prism pointed out. Taking as a basic norm of airspace separation S=10 km established for Air Traffic Controllers (ATC) positions APP, TMA and sum up complex researches for revealing ATC’s attitude to Violations, substantiated application multiplicative function of Harrington for revealing correspond to integrative assessment, which inherent to emergencies features. Argument of the function is cited to main factor dominating decision making by ATC, level of their pretension and factor of insignificant risk (by ICAO level), ascertained from analysis of indistinct model violation threat separation norms. It’s clear that with absolute scale dimensionality [0, 1] seeking integrative factors is 0,62
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26410
ISSN: 1727-7337
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_2015_1.8_Reva.pdfОсновна стаття584.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.