Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26412
Title: Синтез діяльності і кібернетичний аналіз інформаційного навантаження авіадиспетчера при високій інтенсивності повітряного руху
Other Titles: Синтез деятельности и кибернетический анализ информационной нагрузки авиа-диспетчера при высокой интенсивности воздушного движения
Synthesis of activity and cybernetic analysis of the air traffic controller information load with high traffic intensity
Authors: Рева, Олексій Миколайович
Рева, Алексей Николаевич
Reva, Oleksii
Устименко, Іван Михайлович
Устименко, Иван Михайлович
Ustimenko, Ivan
Плясовських, Андрій Петрович
Плясовских, Андрей Петрович
Plyasovskih, Andrei
Keywords: інтенсивність руху повітряних судів
интенсивность движения воздушных судов
aviation systems safety
Issue Date: 31-Jul-2015
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Citation: Рева А. Н. Синтез деятельности и кибернетический анализ информационной нагрузки авиадиспетчера при высокой интенсивности воздушного движения / А. Н. Рева, И. М. Устименко, А. П. Плясовских // Авіаційно-космічна техніка і технологія : наук.-техн. ж. – Х. : Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2015. - № 10 (127). – С. 145-157
Abstract: Орієнтуючись на необхідність обліку і аналізу кожного елементу аеронавігаційної системи, з погляду його впливу на безпеку польотів, відповідно до рекомендацій ІКАО запропонований інформаційний підхід для проактивного дослідження психофізіологіч-ного стану авіадиспетчера при високих інформаційних навантаженнях, що відображають існуючу організацію комунікацій для обміну керуючою інформацією між її складовими, активними елементами, з урахуванням відповідного ступеня складності, стандар-тизованих процедур, централізованого прийняття рішень. Експериментально оцінені можливості інтелектуальної (смисловий) потужності авіадиспетчера, визначувані кількі-стю оперативної інформації, що поступає через зоровий канал з індикатора радіолокатора автоматизованої системи управління повітряним рухом
Ориентируясь на необходимость учета и анализа каждого элемента аэронавигаци-онной системы, с точки зрения его влияния на безопасность полетов, в соответствии с рекомендациями ИКАО предложен информационный подход для проактивного иссле-дования психофизиологического состояния авиадиспетчера при высоких информацион-ных нагрузках отображающих существующую организацию коммуникаций для обмена управляющей информацией между ее составными, активными элементами с учетом со-ответствующей степени сложности, стандартизированных процедур, централизованного принятия решений. Экспериментально оценены возможности интеллектуальной (смыс-ловой) мощности авиадиспетчера, определяемые количеством оперативной информации, поступающей через зрительный канал с индикатора радиолокатора автоматизированной системы управления воздушным движением
Being guided by the need of the account and analysis of each element of air navigation system, from a point of its influence on flight safety, according to the recommendations formulated by IKAO information approach for proactive research of a psychophysiological condition of the air traffic controler under high information load is offered. The information load shows the existing organization of communications for an exchange of operating information between its compound active elements taking into account the degree of complexity, the standardized procedures and the centralized decision-making. Possibilities of intellectual (conceptual) power of the air traffic controller are experimentally estimated by the quantity of operational information received from the radar screen of the automated air traffic control system through the visual channel
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26412
ISSN: 1727-7337
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_2015_1.10_Reva.pdfОсновна стаття590.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.