Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27700
Title: Методологія синтезу та програмна реалізація системи оцінювання шкоди національній безпеці у сфері охорони державної таємниці
Other Titles: Методология синтеза и программная реализация системы оценки ущерба национальной безопасности в сфере охраны государственной тайны
Authors: Корченко, Олександр Григорович
Корченко, Александр Григорьевич
Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Луцький, Максим Георгійович
Луцкий, Максим Георгиевич
Keywords: Державна таємниця; оцінка шкоди
Государственная тайна; оценка ущерба
Issue Date: 2013
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Захист інформації. – 2013. – Т. 15, № 1. – С.14-20.
Abstract: Віднесення відомостей до державної таємниці проводиться державним експертом з питань таємниць шляхом встановлення, обґрунтування та визначення величини можливої шкоди національній безпеці держави у разі їх розголошення для прийняття рішення щодо ступеня їх секретності. Існуючі засоби розрахунку такої шкоди в переваж- ній більшості базуються на отримання умовної (бальної) оцінки її прогнозованої величини. У роботі представлено ме- тодологію синтезу системи аналізу і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці держави, яка дозволяє на основі моделі інтегрованого представлення параметрів шкоди, отриманих існуючими засоби аналізу у сфері охорони державної таємниці, оцінювати шкоду як в умовних (бальних) одиницях, так і в вартісній (грошовій) величині збит- ку. Основана вона на розроблених методах: аналізу і оцінки шкоди національній безпеці у сфері охорони державної та- ємниці, оцінювання важливості відомостей за визначеними сферами державної таємниці, визначення рівня компетен- тності членів експертної комісії при державних експертах з питань таємниць. Окрім цього, методологія дає можли- вість відображати результати як в якісній, так і в кількісній формі, наприклад, з використанням лінгвістичних змінних, що часто вживаються для опису складних систем. Програмна реалізація системи з інтегрованою базою да- них існуючих засобів дає змогу провести аналіз і оцінку величини можливої шкоди національній безпеці держави з дода- тковими можливостями автоматизованого формування звіту її результатів.
Отнесение сведений к государственной тайне проводится государственным экспертом по вопросам тайн путем установления, обоснования и определения величины возможного ущерба национальной безопасности государства в случае их разглашение для принятия решения о степени их секретности. Существующие средства расчета такого ущерба в преимуществен- ней большинства базируются на получение условной (балльной) оценки ее прогнозируемой величины. В работе представлены ме тодологию синтеза системы анализа и оценки величины возможного ущерба национальной безопасности государства, которая позволяет на основе модели интегрированного представления параметров вреда, полученных существующими средства анализа в сфере охраны государственной тайны, оценивать ущерб как в условных (бальных) единицах, так и в стоимостной (денежной) величине збит- ку. Основана она на разработанных методах: анализа и оценки ущерба национальной безопасности в сфере охраны государственной и- емници, оценка важности сведений по определенным сферам государственной тайны, определение уровня компетен- тности членов экспертной комиссии при государственных экспертах по вопросам тайн. Кроме этого, методология дает возмож- весть отображать результаты как в качественной, так и в количественной форме, например, с использованием лингвистических переменных, часто используются для описания сложных систем. Программная реализация системы с интегрированной базой да- них существующих средств позволяет провести анализ и оценку величины возможного ущерба национальной безопасности государства с дода- тково возможностями автоматизированного формирования отчета ее результатов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27700
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій
Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методдд.pdfОсновна стаття1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.