Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30424
Title: Self and other in native american culture
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Keywords: опозиція Свій-Чужий
оппозиция Свой-Чужой
Issue Date: 25-Apr-2017
Publisher: Pathway to Success for Contemporary English Teachers and Their Learners. Book of Convention Papers.2017 TESOL-Ukraine National Convention. Lviv, April 25-26,2017. - Lviv: ПП "Марусич", 2017. - С.198-200.
Abstract: Привілейоване місце західного світосприйняття, звеличення європейських цінностей, уніфікація західної системи знання як універсальної, ставлення до представників не-европейських цивілізацій як до меншовартісних, підпорядкованих Інших (чужих), зумовило етнічну кризу ХХ століття. Дослідниця звертає увагу на те, що національна, етнічна, релігійна ідентичність корінних народів Північної Америки утворюється за допомогою формулювань, які містять заперечення іншої ідентичності, оголошуючи про те, ким вони не є. У цьому зв’язку для появи колективної або й особистої ідентичності обов’язковою умовою є виникнення образу «іншого», найчастіше ворога; на тлі цього образу і відбувається процес самоідентифікації представників корінних народів Північної Америки.
Привилегированное место западного мировоззрения, возвеличивание европейских ценностей, унификация западной системы знаний как универсальной, отношение к представителям не-европейских цивилизаций как к низшим, Другим, чужим, стало причиной этнического кризиса ХХст. Исследовательница обращает внимание на то, что национальная, этническая, религиозная идентичность коренных народов Северной Америки образуется с помощью другой идентичности, через провозглашение того, кем они не являются. Условием возникновения коллективной и даже личностной идентичности становится образ «другого», чаще врага, на фоне которого и происходит процес самоидентификации коренных народов Северной Америки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30424
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shostak.pdf169.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.