Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33200
Title: PULSE CHARACTERISTICS OF NETWORK SATELLITE SYSTEMS ADAPTIVE ANTENNA FOR ASSESSING CORRELATION INTERFERENCE MATRIX
Other Titles: Імпульсна характеристика адаптивної антени мережевих супутникових систем для оцінки кореляційної матриці перешкоди
Импульсная характеристика адаптивной антенны сетевых спутниковых систем для оценки корреляционной матрицы помехи
Authors: Kharchenko, Volodymyr
Харченко, В. П.
Харченко, В. П.
Shvets, Valerian
Швець, В. А.
Швец, В. А.
Харченко, Володимир Петрович
Keywords: network satellite systems
correlation matrix
impulse characteristics
adaptive antenna array
beam pattern
мережеві супутникові системи
кореляційна матриця
імпульсна характеристика
адаптивна антенна решітка
діаграма спрямованості
сетевые спутниковые системы
корреляционная матрица
импульсная характеристика
адаптивная антенная решетка
диаграмма направленности
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Вісник Національного Авіаційного Університету
Citation: V. Kharchenko, V. Shvets, P. Characteristics of Network Satellite Systems Adaptive Antenna for Assessing Correlation Interference Matrix \\ Proceedings of the National Aviation University. 2017. N4(73): 30–35
Series/Report no.: ;Т. 73
;№ 4
;С. 30-35
Abstract: Purpose: On the basis of spatial filtering, we propose a method for direct calculation of the inverse correlation interference matrix with unknown parameters of the input action for controlling the pattern of the adaptive antenna array using the impulse response of the spatial filter. Methods: the approach is based on the theory of random processes and adaptive signal processing. Results: the proposed method of direct calculation of the inverse correlation matrix has shown the possibility of carrying out such calculations without a prior knowledge of the interference direction, the correlation function of the interference, and also the spectral characteristics of the interference. The method allows to reduce the calculation time of the inverse correlation matrix and eliminate the errors caused by constructive inaccuracies of the radio channels of the adaptive antenna array, which in turn reduces the error in measuring the direction of the interference source. Discussion: the method is suggested in order to ensure availability and consistency of network satellite systems’ navigation data.
Мета: На основі просторової фільтрації запропонувати метод прямого обчислення зворотної кореляційної матриці перешкоди при невідомих параметрах вхідного впливу для управління діаграмою спрямованості адаптивної антенної решітки, використовуючи імпульсну характеристику просторового фільтра. Методи: підхід базується на теорії випадкових процесів і адаптивної обробки сигналів. Результати: запропонований метод прямого обчислення зворотної кореляційної матриці показав можливість проводити такі обчислення без апріорних знань про направлення приходу перешкоди, про кореляційної функції перешкоди, а також про спектральні характеристики перешкоди. Метод дозволяє зменшити час обчислення зворотної кореляційної матриці і виключити похибки, які викликаються конструктивними розбіжностями радіоканалів адаптивної антенної решітки, що в свою чергу знижує помилку вимірювання напрямку на джерело перешкод. Обговорення: метод пропонується для забезпечення доступності та цілісності (підвищення завадостійкості) навігаційних даних мережевих супутникових систем.
Цель: На основе пространственной фильтрации предложить метод прямого вычисления обратной корреляционной матрицы помехи при неизвестных параметрах входного воздействия для управления диаграммой направленности адаптивной антенной решетки, используя импульсную характеристику пространственного фильтра. Методы: подход базируется на теории случайных процессов и адаптивной обработки сигналов. Результати: предложенный метод прямого вычисления обратной корреляционной матрицы показал возможность проводить такие вычисления без априорных знаний о направлении прихода помехи, о корреляционной функции помехи, а также о спектральных характеристиках помехи. Метод позволяет уменьшить время вычисления обратной корреляционной матрицы и исключить погрешности, которые вызываются конструктивными неточностями радиоканалов адаптивной антенной решетки, что в свою очередь снижает ошибку измерения направления на источник помех. Обсуждение: метод предлагается для обеспечения доступности и целостности (повышения помехоустойчивости) навигационных данных сетевых спутниковых систем.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33200
Appears in Collections:Наукові роботи проректора з наукової роботи НАУ Харченка В.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PULSE CHARACTERISTICS.pdfстаття, подана у видавництво599.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.