Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34878
Title: Реконструкція архітектурного середовища аеропортів
Other Titles: Реконструкция архитектурной среды аэропортов
Reconstruction of the architectural environment of airports
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Вент Олена Володимирівна
Вент Елена Владимировна
Vent Olena
Keywords: аеропорт
архітектурне середовище
аеровокзал
пасажирський термінал
реконструкція
аэропорт
архитектурная среда
аэровокзал
пассажирский терминал
реконструкция
airport
architectural space
terminal
passenger terminal
reconstruction
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Агєєва, Г. М. Реконструкція архітектурного середовища аеропортів / Г. М. Агєєва, О. В. Вент // Архітектурний вісник КНУБА. - 2018.- №14-15. - С.530-540.
Abstract: Наведені результати дослідження змін архітектурного середовища під час реконструкції аеропортів. Розглянуті архітектурні рішення аеровокзалів, побудованих впродовж другої половини ХХ ст.; динаміка змін планувальних рішень аеровокзальних комплексів під час реконструкції аеропортів.
Представлены результаты исследования изменений архитектурной среды в процессе реконструкции аэропортов. Рассмотрены архитектурные решения аэровокзалов, построенных во второй половине ХХ в., динамика изменений планировочных решений аэровокзальных комплексов при реконструкции аэропортов.
The results of the study of changes of the architectural environment during the reconstruction are presented. Architectural decisions of air terminals constructed during the second half of the twentieth century; dynamics of changes in planning decisions of air terminal complexes during the airport reconstruction are considered.
Description: 1. Кабінет Міністрів України (КМУ). Постанова. 24.02.2016 №126 Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року // Офіційний вісник України. – 2016. – № 18. – Ст.740. 2. Комский, М. В. Аэровокзалы / М. В. Комский, М. Г. Писков. – М.: Стройиздат, 1987. – 199 с. 3. Писков М. Г. Предложения по внедрению прогрессивных конструктивных и архитектурно-планировочных решений зданий и сооружений в аэропортах, обеспечивающих сокращение трудозатрат и сроков строительства/ Всесоюз. науч.-техн. конф. по современным проблемам проектирования, стр-ва и эксплуатации аэропортов: тезисы докл. – М.: ГПИНИИ «Аэропроект», 1986. – С.56-57. 4. Мироненко В. П. Современные тенденции совершенствования аэропортов и их комплексов / В. П. Мироненко, О. В. Мироненко // Проблеми розвитку міського середовища. – 2010. – Вип.4. – С.80-87. 5. Агєєва, Г. М. Архітектурне середовище аеропортів: зміна композиційних акцентів / Г. М. Агєєва // Сучасні тенденції розвитку архітектури та містобудування: Всеукр. наук.-техн. конф., 17 листопада 2017 р., Харків: тези. – Харків: ХНУМГ, 2017. – С.115-116. 6. Агєєва, Г. М. Привокзальні площі: реорганізація планувальних рішень під час реконструкції аеропортів / Г. М. Агєєва, А. В. Волкова // Проблеми розвитку міського середовища. – 2017. – Вип.3 (19). – С.36-49. 7. Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2017 рік [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-vgaluzi-aviatransportu.html 8. International Airport Dnepropetrovsk. Реконструкция [Электрон. ресурс]. – Режим доступ: http://dnk.aero/ru/page/rekonstruktsiya_i_razvitie.rekonstruktsiya 9. Аэропорт Харьков. На встречу чемпионату УЕФА ЕВРО-2012 [Електрон. ресурс]. – https://www.avianews.com/airlines/airport/euro2012_kharkiv.htm АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД – 539 – 10. Юрійчук, Р. Д. Огляд результатів діяльності творців функціоналізму м.Чернівці / Р. Д. Юрійчук // Архітектурний вісник КНУБА. – 2017. – Вип.13. – С.306-315. 11. Блоги. Забытый киевский аэропорт (История, Фото) [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://www.everyday.in.ua/?p=3685 12. Аэропорт «Киев» (Жуляны) [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: https://www.retroua.com/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/501- %D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82- %D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2- %D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B/ 13. Аэропорт Киев Жуляны: как доехать, авиабилеты, такси, расписание [Електрон. ресурс]. - https://www.avianews.com/airlines/airport/kiev_zhulyany_iev.htm 14. Старый аэропорт Харькова https://hanseatic.livejournal.com/134597.html 15. VIP-терминал Харькова: стиль, технологии, комфорт [Електрон. ресурс]. - http://stroyobzor.ua/news/73940.html 16. Грицик О.Ф. Споруда аеропорту у Львові, старий термінал [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://zuap.org/archwestukr/sporudaaeroportu-u-lvovi-staryy-terminal 17. Агєєва, Г. М. Об’єкти спеціального призначення – висотні акценти архітектури аеропортів / Г. М. Агєєва // Промислове буд-во та інженерні споруди. – 2016. – № 3. – С. 20-24. 18. Агеева, Г. Развитие инфраструктуры аэропортов и его влияние на размещение объектов обслуживания воздушного движения/ Г. Агеева, А. Волкова, А. Захарченко// Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers ‘Science – Future of Lithuania’ TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT, 12 May 2017, Vilnius, Lithuania . – Рp.69-73. 19. Волкова, А. В. Нові аеродромно-диспетчерські вежі аеропортів України/ А. В. Волкова, Г. М. Агєєва // Ефективні технології в будівництві: Міжнар. наук.-техн. конф., 7-8 квітня 2016 р., Київ: матеріали. – К.: КНУБА, 2016. – С.139-140. 20. Vent, O. V. Reconstruction architectural environment of airports / O. V. Vent, G. M. Agieieva // Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конгрес, 14-16 березня 2018 р., Київ: тези доп. – К.: НАУ, 2018. – С.14-15. 21. Савченко В. В. Пасажирський термінал в аеропорту «Вінниця»: дипломна робота ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». – НАУ, 2016 [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30222 22. Янушкевич, О. А. Пасажирський термінал в аеропорту «Запоріжжя»: дипломна робота ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». – НАУ, 2017 [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30231
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34878
http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3593?show=full
ISBN: ...
ISSN: ...
DOI: 10.5281/zenodo.7833344
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdfAgieieva-стаття1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.