Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36355
Title: ADAPTIVE TESTING SYSTEM BASED ON THE FUZZY LOGIC
Other Titles: Система адаптивного тестування на основі нечіткої логіки
Система адаптивного тестирования на основании нечеткой логики
Authors: Sineglazov, V. M.
Kusyk, A. V.
Keywords: Automated testing system
computer knowledge assessment
adaptive tests
fuzzy logic
fuzzy logic inference
Aвтоматизована система тестування
оцінка комп'ютерних знань
адаптивні тести
нечітка логіка
нечіткий логічний висновок
Автоматизированная система тестирования
оценка компьютерных знаний
адаптивные тесты
нечеткая логика
нечеткий логический вывод
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Київ «Освіта України»
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;2018. N2(56): 85-91
Електроніка та системи управління;2018. N2(56): 85-91
Abstract: In this articl, the system analysis of the subject area of the evaluating the test results problem is performed, as a result of which it is classified into clear and fuzzy concepts and relations of the problem, which allowed choosing the fuzzy logic apparatus as the main formalism of the problem solution. Scaling for all linguistic variables of the problem, which allowed to determine their term set reasonably was performed. The fuzzy logic structure was given. The structure of fuzzy logic inference was considered. The principle of constructing fuzzy rules, which allowed to develop production rules for assessing the trainee’s knowledge level using specified input and output linguistic variables is considered. The stages of usage fuzzy logic in the knowledge assessment adaptive testing system was considered. Structure of the knowledge assessment system with fuzzy logic was given. The scheme for submitting questions to the trainee is considered. The structure of adaptive testing system using fuzzy logic is developed.The results of applying adaptive testing in the knowledge assessment of the experimental and control groups of trainees are presented. Based on the obtained results, the effectiveness of adaptive testing based of the fuzzy logic in the process of trainee’s knowledge assessment is shown.
Проведено системний аналіз предметної області оцінки проблеми результатів випробувань, в результаті чого його можна класифікувати на чіткі і нечіткі концепції, що дозволяє вибирати пристрій нечіткої логіки в якості основного рішення проблеми. Виконано масштабування для всіх лінгвістичних змінних проблеми, що дозволило визначити набір термів. Дана структура нечіткої логіки. Розглянуто структуру логічного виводу нечіткої логіки. Розглянуто принцип побудови нечітких правил, що дозволяє розробляти продукційні правила для оцінки рівня знань учня з використанням заданих вхідних і вихідних лінгвістичних змінних. Розглянуто етапи використання нечіткої логіки в системі адаптивного тестування знань. Дана структура системи оцінки знань з нечіткою логікою. Розглянуто схему подачі питань слухачеві. Розроблено структуру адаптивної системи тестування з використанням нечіткої логіки. Представлені результати застосування адаптивного тестування в оцінці знань експериментальної і контрольної груп учнів. На основі отриманих результатів показана ефективність адаптивного тестування на основі нечіткої логіки в процесі оцінки знань учня.
Проведен системный анализ предметной области оценки проблемы результатов испытаний, в результате чего его можно класифицировать на четкие и нечеткие концепции, что позволяет выбирать устройство нечеткой логики в качестве основного решения проблемы. Выполнено масштабирование для всех лингвистических переменных проблемы, что позволило определить набор термов. Дана структура нечеткой логики. Рассмотрена структура логического вывода нечеткой логики. Рассмотрен принцип построения нечетких правил, позволяющий разрабатывать продукционные правила для оценки уровня знаний обучаемого с использованием заданных входных и выходных лингвистических переменных. Рассмотрены этапы использования нечеткой логики в системе адаптивного тестирования знаний. Дана структура системы оценки знаний с нечеткой логикой. Рассмотрена схема подачи вопросов слушателю. Разработана структура адаптивной системы тестирования с использованием нечеткой логики. Представлены результаты применения адаптивного тестирования в оценке знаний экспериментальной и контрольной групп обучаемых. На основе полученных результатов показана эффективность адаптивного тестирования на основе нечеткой логики в процессе оценки знаний обучаемого.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36355
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdfНаукова стаття998.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.