Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37373
Title: Економічне обґрунтування немонопольності залізничного транспорту
Other Titles: Экономическое обоснование немонопольности железнодорожного транспорта
The economic rationale demonopolised of railway transport
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Разумова, Екатерина Николаевна
Razumova, Kateryna Mykolaivna
Keywords: монополія
залізничний транспорт
державне регулювання
конкуренція
тарифи
монополия
железнодорожный транспорт
государственное регулирование
конкуренция
тарифы
monopoly
railway transport
government regulation
competition
rate
Issue Date: 2016
Publisher: Аудиторська фірма "Аналітик"
Abstract: У статті проведене дослідження щодо економічного обґрунтування немонопольності залізничного транспорту України. Доведено, що окремі галузі виробництва на залізниці, які традиційно розглядаються як природні монополії, є неоднорідними і включають низку підгалузей, що не володіють ознаками природних монополій.
В статье проведено исследование относительно экономического обоснования немонопольности железнодорожного транспорта Украины. Доказано, что отдельные отрасли производства на железной дороге, которые традиционно рассматриваются как естественные монополии, являются неоднородными и включают ряд подотраслей, не обладающих признаками естественных монополий.
In the article a study on the economic justification demonopolised of railway transport of Ukraine. It is proved that some industries on the railroad, which are traditionally considered as natural monopolies, are not homogeneous and include a number of sub-sectors that do not exhibit characteristics of natural monopolies.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37373
ISSN: 2409-1944
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економіка фінанси. право pages-35-37.pdfСтаття, подана у видавництво677.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.