Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38011
Title: Використання соціальних мереж у процесі навчання англійської як другої мови
Other Titles: Использование социальных сетей в процессе обучения английскому как второму языку
The use of social networks in the process of learning English as a second language
Authors: Пазюра, Наталія Валентинівна
Пазюра, Наталья Валентиновна
Paziura, Nataliia V.
Сотська, Галина Іванівна
Сотская, Галина Ивановна
Sotska, Halyna I.
Тринус, Олена Володимирівна
Тринус, Елена Владимировна
Trynus, Olena V.
Keywords: інформаційні та комунікаційні технології
соціальні мережі
мова, що вивчається
комунікативні навички
змішане навчання
активне навчання
робота в команді
информационные и коммуникационные технологии
социальные сети
язык, который изучается
коммуникативные навыки
смешанное обучение
активное обучение
работа в команде
information and communication technologies
social networks
target language
communication skills
blended learning
active learning
cooperative learning
Issue Date: 2018
Citation: Halyna I. Sotska, Natalya V. Pazyura, Olena V. TrynusInformation Technologies and Learning Tools, 2018, Vol 63, №1.p. 242-250
Abstract: В останньому десятиріччі відбулось багато змін у процесі навчання англійської мови завдяки розвитку інформаційних та комунікаційних технологій. Онлайн соціальні мережі все більше використовуються вчителями та студентами для формальних (навчання) та неформальних (персональне спілкування) цілей. Досвідчений учитель може перетворити соціальні мережі в ефективний інструмент праці, тому що основна мета його діяльності – це заохочення комунікації мовою, що вивчається. З їх допомогою учитель може активізувати студентів в процесі їх навчання, створити ситуації для кращого розуміння та засвоєння матеріалу. Використання таки методів як змішане навчання, корпоративне навчання, активне навчання допомагає зробити заняття більш привабливими й ефективними. Більш того, соціальні мережі можуть допомогти у розвитку креативності у студентів, забезпеченні зворотного зв’язку, роботу в команді. Стаття розглядає вплив масових відкритих онлайн курсів на ефективність навчального процесу для студентів, які вивчають англійську як другу мову
За последнее десятилетие произошло много изменений в процессе обучения английскому языку благодаря развитию информационных и коммуникационных технологий. Онлайн социальные группы все больше используются учителями и студентами для формальных (обучение) и неформальных (личное общение) целей. Умелый учитель может превратить социальные сети в эффективный инструмент работы, так как основная цель его деятельности – это поощрение коммуникации на языке, который изучается. С их помощью учитель может активизировать студентов в процессе их обучения, создать ситуации для лучшего понимания и усвоения материала. Использование таких методов как смешанное обучение, корпоративное обучение и активное обучение помогает сделатьзанятия более привлекательными и эффективными. Более того, социальные сети могут оказать помощь в развитии креативности у студентов, обеспечении обратной связи, работу в команде. Статья рассматривает влияние массовых открытых онлайн курсов на эффективность образовательного процесса для студентов, которые изучают английский как второй язык
In the recent decade many changes in the process of education took place because of the development of information and communication technologies. Online social groups tend to be used by teachers and students for formal (study) and informal (personal communication) purposes. An efficient teacher may turn social networks into an effective tool, encouraging students to communicate in the target language. With the help of social networks the teacher can activate students in the process of learning, create situations for better understanding and perceiving the material. The use of such approaches as blended learning, corporative learning and active learning helps make the classes more attractive and effective. Moreover, social networks can help in the development of students’ creativity, provision of feedback and cooperative learning. The article deals with the question of influence of Massive online open courses on effectiveness of the educational process for students who learn English as a second language.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38011
ISSN: 2076-8184.
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2033-9153-1-PB.pdfстаття172.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.