Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38651
Title: Резервація і резерваційні індіанці як вияв національної ідентичності у творчості Шермана Алексі
Other Titles: Reservation and Its Indians as national identity markers in the novels by Sherman Alexie
Резервация и резервационные индейцы как проявление национальной идентичности в творчестве Шермана Алекси
Authors: Базова, Віра Ігорівна
Bazova, Vira
Базова, Вера Игоревна
Keywords: національна ідентичність
американські індіанці
резервація
етнічна самосвідомість
корінні жителі Північної Америки.
national identity
Amerindians
reservation
ethnic identity
indigenous people of North America
национальная идентичность
американские индейцы
резервация
этническое самосознание
коренные жители Северной Америки
Issue Date: 2018
Publisher: Міжнародний гуманітарний університет
Citation: Базова, В.І. Резервація і резерваційні індіанці як вияв національної ідентичності у творчості Шермана Алексі/ В.І. Базова//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:Філологія:Збірник наукових праць. - Одеса, МГУ, 2018. - Вип.37 том1. - С.95-97
Abstract: Національна ідентифікація спирається на історичний досвід, звичаї і традиції, на базі яких і створюється національна картина світу, що, у свою чергу, виступає механізмом консолідації тієї чи іншої суспільності, маркером, що відділяє один етнос від іншого. Сприйняття резервації і світосприйняття її жителів є справжнім маркером сучасних американських індіанців. Творчість Шермана Алексі тісно пов’язана із соціальними практиками резервації, в рамках яких проявляється колективна та індивідуальна сутність сучасних корінних жителів Північноамериканського континенту.
National identification is based on historical experience, customs and traditions, on the basis of which a national picture of the world is created. Consolidating mechanism of any society marks the ethnic differences. The perception of the reservation and the worldview of its residents is a real marker of modern American Indians. The works of Sherman Alexi is closely connected with the social practices of the eservation, within which the collective and individual essence of the indigenous people of North America manifests itself.
Национальная идентификация опирается на исторический опыт, обычаи и традиции, на базе которых и создается национальная картина мира, которая выступает механизмом консолидации того или иного общества, благодаря которому один этнос отличается от другого. Восприятие резервации и мировоззрение ее жителей является маркером современных американских индейцев. Творчество Шермана Алекси тесно связано с социальными практиками резервации, в рамках которой и проявляется коллективная и индивидуальная сущность коренных жителей Северной Америки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38651
ISSN: 2409-1154
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РезервІндіанцівтворчШерманаАлексі.pdfстаття926.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.