Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38688
Title: Методичні рекомендації для виконання курсового проекту для студентів всіх форм навчання з дисципліни «Екологічна біотехнологія»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Keywords: курсовий проект
екологічна біотехнологія
охорона навколишнього середовища
Issue Date: 2018
Publisher: НАУ
Citation: Ястремська Л.С. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту для студентів всіх форм навчання з дисципліни «Екологічна біотехнологія» [Електронний ресурс] / Л.С. Ястремська; НАУ, каф. біотехнології. - К.: НАУ, 2018. - 1файл.
Abstract: Курсовий проект (КП) з дисципліни виконується у другому семестрі, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни «Екологічна біотехнологія». Виконання КП є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця - біотехнолога. Метою курсового проектування є формування компетенцій у сфері проектно-конструкторської діяльності, набуття навичок розробки проектно-конструкторської документації, проведення технологічних розрахунків і підбору обладнання для створюваних і реконструйованих об'єктів охорони навколишнього середовища. Для успішного виконання КП студент повинен знати основні схеми і способи біологічного очищення стічних вод; способи біотехнологічної переробки відходів і побічних продуктів сільського господарства та промисловості; біотехнологічні методи захисту навколишнього середовища від забруднень, рекультивації грунту; перспективи розвитку біоенергетики; застосування біотехнологічних методів екологічного моніторингу; біологічні напрями розв’язання агроекологічних завдань. Вміти самостійно аналізувати, обирати методи контролю відповідно до типів моніторінгу довкілля, використовувати теоретичні знання під час проведення аналізів з використанням біотехнологічних методів контролю забруднень води, ґрунту і продуктів харчування; проводити аналіз і прогнозувати роботу споруд біологічного очищення стічних вод за біологічними показниками; визначати ступінь деструкції харчових відходів, розраховувати кількість синтезу біогазу та продуктів метаболізму при біоконверсії харчових відходів, підбирати поживні середовища, визначати вміст органічних та мінеральних речовин в стічних водах та їх фізико-хімічні показники, розраховувати економічні та теплові коефіціенти досліджувальної технологічної схеми; приймати рішення по впровадженню біотехнологічних способів розв’язання екологічних задач. При виконанні курсового проекту студент повинен показати вміння здійснювати оптимальний вибір конструктивної схеми апарата для конкретної технологічної лінії, ґрунтуючись на фундаментальних рівняннях статики і кінетики процесів, обирати методику розрахунку та здійснювати параметричні, конструктивні, гідравлічні розрахунки, а також розрахунки на міцність та жорсткість найбільш відповідальних вузлів і деталей апарата; користуючись нормативно-технологічною документацією, виконувати складальні креслення основних вузлів і деталей за допомогою ЕОМ.
Description: Методичні рекомендації
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38688
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕБ _МР_КП.pdf206.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.