Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38692
Title: Teaching English for Specific Purposes: theoretical and practical dimensions
Other Titles: Викладання англійської мови професійного спрямування: теоретичний та практичний виміри
Преподавание английского языка профессионального направления:теоретическое и практическое измерения
Authors: Paziura, Nataliia V.
Пазюра, Наталія Валентинівна
Пазюра, Наталья Валентиновна
Keywords: English for Specific Purposes
professional training
ESP teachers’ competence
forms
methods
techniques of ESP teaching
constructivism approach
creative teaching
професійно-орієнтована англійська мова
професійна підготовка
компетентності викладача професійно-орієнтованої англійської мови
форми
методи
педагогічні технології
конструктивістський підхід
креативне навчання
профессионально-ориентированный английский (язык)
профессиональная подготовка
компетентности преподавателя профессионально-ориентированного английского (языка)
формы
методы
педагогические технологии
конструктивистский подход
креативное обучение
Issue Date: Mar-2019
Publisher: ПП «Видавництво «Рідна школа»
Citation: Пазюра Н.В. Teaching English for Specific Purposes: theoretical and practical dimensions / Н.В. Пазюра // Рідна школа. – 2019. – № 1. – С. 8-11.
Abstract: The article deals with the issue of teaching English of Specific Purposes (ESP). The study aims at characterization its theoretical basis, main peculiarities as subcategory of English for Academic Purposes, and effective methods for practical teaching it. The important question about essential competences of ESP teachers has been revealed.
У статті зазначено, що розширення міжнародного співробітництва в різних сферах діяльності під впливом глобалізаційних тенденцій, стрімкого розвитку міжнародних ділових контактів актуалізують питання володіння іноземною мовою, зазвичай, англійською, як засобом міжкультурного спілкування спеціалістів будь-якої професії. Розкрито міждисциплінарний характер професійно-орієнтованої анг- лійської мови, основна мета навчання якої полягає у набутті навичок іншомовної комунікації разом із професійними знаннями. Досліджено теоретичні засади навчання професійно-орієнтованої англійської мови: застосування конструктивістського, комунікативного, центрованого на студенті підходів, що забезпечують його можливістю конструювати знання та розвивати навички шляхом реалізації набутих знань у реальній або змодельованій професійній ситуації. Розглянуто практичні методи та технології, що сприяють удосконаленню процесу викладання професійно-орієнтованої англійської мови, як-то: проблемно-орієнтоване та автономне навчання, що спонукає студентів до пошуку професійної інформації, виконання креативних професійно-орієнтованих завдань. Виявлено необхідні компетентності викладача професійно-орієнтованої англійської мови. Серед них: спеціальна, методична, управлінська, комунікативна, креативна. Підсумком статті є настанова щодо необхідності дослідження особливостей викладання професійно-орієнтованої англійської мови з метою підвищення ефективності курсів навчання
В статье указано, что расширение международного сотрудничества в различных сферах деятельности под влиянием глобализационных тенденций, стремительного развития международных деловых контактов актуализируют вопрос владения иностранным языком, как правило, на английском, как средством межкультурного общения специалистов любой профессии. Раскрыто междисциплинарный характер профессионально-ориентированного английского языка, основная цель обучения которого состоит в приобретении навыков иноязычной коммуникации вместе с профессиональными знаниями. Исследованы теоретические основы обучения профессионально-ориентированного английского языка: применение конструктивистского, коммуникативного, центрированного на студенте подходов, обеспечивающих его возможностью конструировать знания и развивать навыки путем реализации приобретенных знаний в реальной или смоделированной профессиональной ситу- ации. Рассмотрены практические методы и технологии, способствующие совершенствованию процесса преподавания профессионально-ориентированного английского языка, как: проблемно-ориентированное и автономное обучения, что побуждает студентов к поиску профессиональной информации, выполнению креативных профессионально-ориентированных задач. Выявлено необходимые компетентности преподавателя профессионально-ориентированного английского языка. Среди них: специальная, методическая, управленческая, коммуникативная, креативная. Итогом статьи является установка о необходимости исследования особенностей преподавания профессионально-ориентированного английского языка с целью повышения эффективности курсов обучения
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38692
ISSN: 0131-6788
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pazura.pdfстаття124.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.