Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39191
Title: Теорія містобудування: практикум
Authors: Чемакіна Октябрина Володимирівна
Чемакіна Октябрина Владимировна
Chemakinа O.
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Бжезовська Наталія Володимирівна
Бжезовская Наталья Владимировна
Keywords: містобудування
архітектура
аеропортобудування
управління розвитком міст
архітектура
Issue Date: 2018
Publisher: К. : НАУ
Citation: Чемакіна О. В., Агєєва Г. М., Бжезовська Н. В. Теорія містобудування: практикум. Київ : НАУ, 2018. 37 с.
Abstract: Містить основні теоретичні відомості, поради до організації та виконання практичних завдань, оформлення отриманих результатів; запитання та завдання для самоперевірки, список джерел. Для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».
Description: 1. Про основи містобудування : Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №52. – Ст. 683. 2. Про планування і забудову територій : Закон України від 20.04.2000 №1699-ІІІ // Відомості Верховної Ради Украї-ни. – 2000. – №31. – Ст. 250. 3. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 06.09.2005 №2807-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №49. – Ст. 517. 4. Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №126 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 18. – Ст.740. 5. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с. 6. Захист територій, будинків і споруд від шуму : ДБН В.1.1-31:2013. – [Чинні від 2014-06-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 48 с. 7. Інженерне обладнання будинків і споруд. При-родне і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28-2006. – [Чинні від 2006-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 84 с. 8. Планування і забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 174 с. 9. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій : ДБН Б.2.2-5:2011. – Уведено вперше. – [Чинні від 2012-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 44 с. 10. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: ДБН А.2.2-1-2003. – [Чинні від 2004-04-01]. – К. : Держбуд України, 2004. – 23 с. 11. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища : ДБН В.1.2-8-2008. – [Чинні від 2008-10-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 22 с. 12. Система проектної документації для будівництва. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту: ДСТУ Б А.2.4-2:2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). – [Чинні від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. 13. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1-15:2012. – На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. – [Чинні від 2012-11-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 21 с. 14. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5-2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 55 с. 15. Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування: ДСТУ Б Б.2.2-10:2016. – На заміну ДБН Б.2.2-2:2008. – [Чинні від 2017-04-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 10 с. 16. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях : ДБН Б.1.1-13:2012. - На заміну ДБН Б.1.1-11:2001, ДБН Б.1.1-6:2007. – Чинні від 2012-10-01. – К.: Мінрегіон України, 2012. – 30 с. 17. Склад та зміст детального плану територій: ДБН Б.1.1-14:2012. – На заміну ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. – Чинні від 2012-1-01. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 25 с. 18. Склад та зміст генерального плану населеного міста: ДБН Б.1.1-15:2012. - На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. - Чинні від 2012-11-01. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 21 с. 19. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту: ДБН Б.2.2-3:2012. – На заміну ДБН Б.2.2-3-2008. – Чинні від 2012-10-01. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 16 с. 20. Білоконь Ю. М. Проблеми містобудівного розвитку територій / Ю. М. Білоконь. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 80 с. 21. Блохин В. И. Основы проектирования аэропортов / В. И. Блохин. – М. : Транспорт, 1985. – 208 с. 22. Основы теории градостроительства: Учеб. для вузов. спец. «Архитектура» /З. Н. Яргина, Я. В. Косицкий, В. В. Владимиров и др.; Под ред. З. Н. Яргиной. – М. : Стройиздат, 1986. – 326 с. 23. Планировка и благоустройство жилых территорий: Моногр. / Л. В. Яременко; Ред.: Н. М. Демин; Нац. акад. изобраз. искусства и архитектуры, Издат. дом А. С. С. – К. , 2004. – 154 с. 24. Посацький Б. С. Основи урбаністики: навч. посібник. – У 2 ч. – Ч.І. Процеси урбанізації та територіальне розпланування / Б. С. Посацький. – Львів: Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 1999. – 116 с. 25. Посацький Б. С. Основи урбаністики: навч. посібник. – У 2 ч. – Ч. ІІ. Розпланування та забудова міст / Б. С. Посацький. – Львів : Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 244 с. 26. Трошкіна О. А. Основи містобудування: навч. посібник, 2-е видання, доп. / О. А. Трошкіна. – К. : ЦП «Компринт», 2012. – 239 с. 27. Фомін І. О. Основи теорії містобудування: підручник / І. О. Фомін. – К. : Вид-во «Наукова думка», 1997. – 192 с. 28. Дідик В. В. Планування міст: підручник / В. В. Дідик, А. П. Павлів. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 412 с. 29. Чемакіна, О. В. Інженерний благоустрій населених міст: навч. посібник / О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва. – К. : НАУ, 2017. – 168 с. 30. Клюшніченко Є. С. Управління розвитком міст: навч. посібник / Є. С. Клюшніченко. – К. : КНУБА, 2015. – 160 с. 31. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: підручник для вузів / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 455 с. 32. Моніторинг довкілля: підручник / М-во освіти і науки України ; В. М. Боголюбов [та ін.]; під ред В. М. Боголюбова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 530 с. 33. Планування міст та транспорт: навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 148 с. 34. Таланов Г. П. Аеропорти та їх експлуатація : підручник/ Г. П. Таланов. – К. : НАУ, 2001. – 116 с. 35. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Теорія містобудування» (Робочий навчальний план №РБ-5-191/16) [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30605
1. Про основи містобудування : Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №52. – Ст. 683. 2. Про планування і забудову територій : Закон України від 20.04.2000 №1699-ІІІ // Відомості Верховної Ради Украї-ни. – 2000. – №31. – Ст. 250. 3. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 06.09.2005 №2807-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №49. – Ст. 517. 4. Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №126 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 18. – Ст.740. 5. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с. 6. Захист територій, будинків і споруд від шуму : ДБН В.1.1-31:2013. – [Чинні від 2014-06-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 48 с. 7. Інженерне обладнання будинків і споруд. При-родне і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28-2006. – [Чинні від 2006-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 84 с. 8. Планування і забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 174 с. 9. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій : ДБН Б.2.2-5:2011. – Уведено вперше. – [Чинні від 2012-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 44 с. 10. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: ДБН А.2.2-1-2003. – [Чинні від 2004-04-01]. – К. : Держбуд України, 2004. – 23 с. 11. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища : ДБН В.1.2-8-2008. – [Чинні від 2008-10-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 22 с. 12. Система проектної документації для будівництва. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту: ДСТУ Б А.2.4-2:2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). – [Чинні від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. 13. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1-15:2012. – На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. – [Чинні від 2012-11-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 21 с. 14. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5-2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 55 с. 15. Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування: ДСТУ Б Б.2.2-10:2016. – На заміну ДБН Б.2.2-2:2008. – [Чинні від 2017-04-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 10 с. 16. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях : ДБН Б.1.1-13:2012. - На заміну ДБН Б.1.1-11:2001, ДБН Б.1.1-6:2007. – Чинні від 2012-10-01. – К.: Мінрегіон України, 2012. – 30 с. 17. Склад та зміст детального плану територій: ДБН Б.1.1-14:2012. – На заміну ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. – Чинні від 2012-1-01. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 25 с. 18. Склад та зміст генерального плану населеного міста: ДБН Б.1.1-15:2012. - На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. - Чинні від 2012-11-01. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 21 с. 19. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту: ДБН Б.2.2-3:2012. – На заміну ДБН Б.2.2-3-2008. – Чинні від 2012-10-01. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 16 с. 20. Білоконь Ю. М. Проблеми містобудівного розвитку територій / Ю. М. Білоконь. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 80 с. 21. Блохин В. И. Основы проектирования аэропортов / В. И. Блохин. – М. : Транспорт, 1985. – 208 с. 22. Основы теории градостроительства: Учеб. для вузов. спец. «Архитектура» /З. Н. Яргина, Я. В. Косицкий, В. В. Владимиров и др.; Под ред. З. Н. Яргиной. – М. : Стройиздат, 1986. – 326 с. 23. Планировка и благоустройство жилых территорий: Моногр. / Л. В. Яременко; Ред.: Н. М. Демин; Нац. акад. изобраз. искусства и архитектуры, Издат. дом А. С. С. – К. , 2004. – 154 с. 24. Посацький Б. С. Основи урбаністики: навч. посібник. – У 2 ч. – Ч.І. Процеси урбанізації та територіальне розпланування / Б. С. Посацький. – Львів: Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 1999. – 116 с. 25. Посацький Б. С. Основи урбаністики: навч. посібник. – У 2 ч. – Ч. ІІ. Розпланування та забудова міст / Б. С. Посацький. – Львів : Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 244 с. 26. Трошкіна О. А. Основи містобудування: навч. посібник, 2-е видання, доп. / О. А. Трошкіна. – К. : ЦП «Компринт», 2012. – 239 с. 27. Фомін І. О. Основи теорії містобудування: підручник / І. О. Фомін. – К. : Вид-во «Наукова думка», 1997. – 192 с. 28. Дідик В. В. Планування міст: підручник / В. В. Дідик, А. П. Павлів. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 412 с. 29. Інженерний благоустрій населених міст: навч. посібник / О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва. – К. : НАУ, 2017. – 168 с. 30. Клюшніченко Є. С. Управління розвитком міст: навч. посібник / Є. С. Клюшніченко. – К. : КНУБА, 2015. – 160 с. 31. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: підручник для вузів / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 455 с. 32. Моніторинг довкілля: підручник / М-во освіти і науки України ; В. М. Боголюбов [та ін.]; під ред В. М. Боголюбова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 530 с. 33. Планування міст та транспорт: навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 148 с. 34. Таланов Г. П. Аеропорти та їх експлуатація : підручник/ Г. П. Таланов. – К. : НАУ, 2001. – 116 с. 35. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Теорія містобудування» (Робочий навчальний план №РБ-5-191/16) [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30605
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39191
ISBN: 978-966-932-021-6
Appears in Collections:Методичні рекомендації, практикуми кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТМ-практикум-2018.pdfОбкладинка209.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.