Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39193
Title: Аеродромно-диспетчерські вежі – медіадомінанти макросередовища аеропортів
Other Titles: Аэродромно-диспетчерские вышки – медиадоминанты макросреды аэропортов
Air traffic control towers – media dominants of the macro environment of the airports
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
аеродромно-диспетчерська вежа
рекламні засоби
медійні домінанти забудови
макросередовище аеропортів
аэропорт
аэродромно-диспетчерская вышка
рекламные средства
медийные доминанты застройки
макросреда аэропортов
airport
air traffic control tower
advertising means
media building dominant
macro environment of airports
Issue Date: 2019
Publisher: К.: КНУБА
Citation: Агєєва Г. М. Аеродромно-диспетчерські вежі – медіадомінанти макросередовища аеропортів. Містобудування та територіальне планування. 2019. Вип.70. С. 27-43. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_70_7
Abstract: Наведені результати дослідження архітектурних рішень об’єктів обслуговування повітряного руху в аеропортах. Об’єкт дослідження – будівлі аеродромно-диспетчерських веж. Предмет дослідження – методи та технічні рішення додавання нових функцій. Простежена практика додавання будівлям аеродромно-диспетчерських веж рекламно-інформаційних функцій за допомогою влаштування відеоекранів, медійних фасадів; перетворення їх на медіадомінанти забудови. Порівняльний аналіз забудови громадських центрів населених пунктів та аеропортів дозволив виявити типологічні ознаки домінування медійних об’єктів у архітектурному середовищі аеропортів. Оцінені впливи медіадомінант на містобудівну ситуацію в аеропортах та територій, розташованих навколо них. Визначені обмеження щодо поширення медійних об’єктів у аеропортах, які пов’язані з безпекою польотів, специфікою технологічних процесів обслуговування повітряного руху, охороною праці та світловим забрудненням навколишнього середовища.
Представлены результаты исследования архитектурных решений объектов, обслуживающих воздушное движение в аэропортах. Объект исследования – здания аэродромно-диспетчерских вышек. Предмет исследования – методы и технические решения придания новых функций. Прослежена практика придания зданиям аэродромно-диспетчерских вышек рекламно-информационных функций посредством устройства видеоэкранов и медиафасадов; превращения их в медиадоминанты застройки. Сравнительный анализ застройки общественных центров населенных пунктов и аэропортов позволил выявить типологические признаки доминирования медийных объектов в архитектурной среде аэропортов. Оценено влияние медиадоминант на градостроительную ситуацию аэропортов и территорий, расположенных рядом с ними. Определены ограничения для внедрения медийных объектов в аэропортах, связанные с безопасностью полетов, спецификой обслуживания воздушного движения, охраной труда и окружающей среды.
The results of the research of architectural decisions of objects of air traffic control towers at the airports are presented. The object of research is the construction of air traffic control towers . The subject of the research is the methods and technical solution for adding new functions. Among the objects of research – the building of air traffic control towers in Vienna International Airport (Austria), Edinburgh Airport (Scotland), Istanbul Airport (Turkey), Tel Aviv Ben Gurion International Airport (Israel), Batumi airport (Georgia), David the Builder Kutaisi International Airport (Georgia). The practice of adding advertising and information functions to the buildings of air traffic control towers is traced through the installation of video screens, media facades; turning them into media domains of buildings. A comparative analysis of the development of community centers of settlements and airports has allowed to reveal typological sings of domination of media objects in the airport environment. This is not necessarily high-rise dominant. The following qualities contribute to the dominance of the media objects of the airports: interaction with the environment, architectural and planning decisions, content and technological features of the transmission of advertising information. It is established that building of air traffic control towers can simultaneously include sings of tour types of architectural media dominants: high-rise, stylistic, space-walled, semantic. The assessed influences of media dominate the urban development of airports and territories around them. There are restrictions on the distribution of media objects of airports, which are related to flight safety, the specifics of the technological processes of air traffic services, the protection of poets and the pollution of the environment. It is suggested to take into account and extend the practice of converting the airport to “the place of meeting” of passengers and guests of the country with famous historic persons named by the airports. In Ukraine with the help of the media there can be created a variety of scenes of such meeting with Danylo Halytsky (International Airport “Lviv”), Igor Sikorsky (International Airport “Kyiv\Zhulyany”) and others.
Description: 1. ДБН В.2.2-24-2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків. – Введено вперше. – Чинні від 2009-09-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 105 с. 2. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. – На заміну ДБН 360-92**, ДБН Б.2.4-1-94, ДБН Б.2.4-3-95, ДБН Б.2.4-4-97, ДБН Б.1.2-95, СНиП ІІ-89-80. – Чинні від 2018-09-01. – К.: Мінрегіон України, 2018. – 187 с. 3. Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації : Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 № 721 // Офіційний вісник України. – 2013. – №1. – Ст.28. 4. Волкова, А. В. Нові аеродромно-диспетчерські вежі аеропортів України/ А. В. Волкова, Г. М. Агєєва // Ефективні технології в будівництві: Міжнародна науково-технічна конференція, 7-8 квітня 2016 р., Київ : матеріали. – К.: КНУБА, 2016. – С.139-140. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24966 (дата звернення: 05.09.2019) 5. Агєєва, Г. М. Об’єкти спеціального призначення – висотні акценти архітектури аеропортів / Г. М. Агєєва // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2016. – №3. – С.20-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2016_3_5 (дата звернення: 05.09.2019) 6. Ковальський, Л. М. Архітектурне проектування висотних будинків: навчальний посібник / Л. М. Ковальський, Г. В. Кузьмина, Г. Л. Ковальська. – Запоріжжя: Привоз принт, 2012. – 123 с. 7. Галкин Д. В. От взгляда к присутствию: интерактивная архитектура в современной цифровой культуре / Д. В. Галкин // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2013. – № 9. – С. 262-267. – Режим доступа: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000467905 (дата звернення: 05.09.2019) 8. Костенко, А. Я. Медіадомінанти в структурі громадських центрів / А. Я. Костенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2012. – Вип. 31. – К. : КНУБА, 2012. – С.368-374. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201231.pdf (дата звернення: 05.09.2019) 9. Агєєва, Г. М. Динаміка змін архітектурних рішень аеродромно-диспетчерських веж та їх вплив на містобудівну ситуацію / Г. М. Агєєва // Проблеми розвитку міського середовища. – 2018. – №2 (21). – С.3-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2018_2_3 (дата звернення: 05.09.2019) 10. Aeropuerto de Viena. – URL: http://www.holabratislava.com/aeropuerto_viena.html. (дата звернення: 05.09.2019) 11. Fritz, Susanne. Architecture between heaven and earth: extraordinary control tower design. – URL: https://www.architonic.com/en/story/susanne-fritz-architecture-between-heaven-and-earth-extraordinary-control-tower-design/7000649 (дата звернення: 05.09.2019) 12. Big move to Istanbul Airport starts. – URL: https://www.aa.com.tr/en/pg/photo-gallery/big-move-to-istanbul-airport-starts 13. В Стамбуле открыли один из крупнейших аэропортов мира. – URL: http://1news.az/news/v-stambule-otkryli-odin-iz-krupneyshiy-aeroportov-mira-foto-video (дата звернення: 05.09.2019) 14. Una strada nel cielo (volo Milano-Edimburgo). – URL: https://ilgiardinonascosto.wordpress.com/2014/09/27/una-strada-nel-cielo-volo-milano-edimburgo/ (дата звернення: 05.09.2019) 15. Edinburgh-airport. – URL: http://www.joegilhooley.co.uk/edinburgh-airport-260914/_MG_0007.jpg (дата звернення: 05.09.2019) 16. В аэропорту Кутаиси появилась стационарная вышка управления полетами. – URL: https://www.avianews.com/cis/2013/11/23_kutaisi_new_tower.shtml (дата звернення: 05.09.2019) 17. Аэропорт Кутаиси. – URL: https://womanadvice.ru/aeroport-kutaisi 18. Wieża kontroli lotów na lotnisku Oslo-Gardermoen / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21). – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Airport_Oslo_Gardermoen_-_Control_tower.jpg (дата звернення: 05.09.2019) 19. Airport control tower, Batumi, Georgia. – URL: https://www.amdl.it/civic-places/airport-control-tower-01# (дата звернення: 05.09.2019) 20. About architecture – Batumi air traffic control tower. – URL: https://georgiaabout.com/2014/03/22/batumi-air-traffic-control-tower/ (дата звернення: 05.09.2019) 21. Гнатенко, В. В. Світлове забруднення середовища аеропортів / В. В. Гнатенко, Г. М. Агєєва // Міське середовище – ХХ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: ІІ Міжнародний науково-практичний конгрес, 15-18 березня 2016 р.: тези доповідей. – К.: НАУ, 2016. – С.11-12. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18590 (дата звернення: 05.09.2019) 22. Боснюк, Д. К. Вплив штучного освітлення будівель та споруд аеропортів на навколишнє середовище / Д. К. Боснюк, Г. М. Агєєва // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: ІІІ Міжнародний науково-практичний конгрес, 14-16 березня 2018 р.: тези доповідей. – К.: НАУ, 2018. – С.30-31. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32797 (дата звернення: 05.09.2019) 23. Волкова, А. В. Культурно-історичні цінності та природа як основні джерела пошуку ідей для архітектури аеропортів / А. В. Волкова, Г. М. Агєєва // АВІА-2017: XIII міжнародна науково-технічна конференція, 19-21 квітня 2017 р.: матеріали. – К.: НАУ, 2017. – С.24.1-24.4. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28207 (дата звернення: 05.09.2019) 24. Аэропорт Бен-Гурион: портрет первого премьера на высоте 100 метров. – Режим доступу: https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5218931,00.html (дата звернення: 05.09.2019) 25. Про затвердження правил розміщення рекламних засобів у місті Києві: Рішення Київської міської ради 20 квітня 2017 року № 223/2445 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F7A319DF6F7B295BC22581280036FCC9?OpenDocument (дата звернення: 05.09.2019) 26. Agieieva, G. Airports as art-space / G. Agieieva, B. Nickolchuk // XIV International Scientific Conference "AVIA-2019", April 23-25, 2019. – Pp.21.16-21.20. 27. Агєєва, Г. М. Медіадомінанти середовища аеропортів / Г. М. Агєєва // Теорії та практики гармонійного розвитку міст: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17-18 травня 2019 року: матеріали. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 10-14. 1. Minrehionbud Ukrayiny, 2009. DBN V.2.2-24-2009 Proektuvannya vysotnykh zhytlovykh i hromadsʹkykh budynkiv. Kyiv: Minrehionbud Ukrayiny. 105 p. (in Ukrainian). 2. Minrehion Ukrayiny, 2018. DBN V.2.2-12:2018 Planuvannya i zabudova terytoriy, Kyiv: Minrehion Ukrayiny. 187 p. (in Ukrainian). 3. Ministerstvo infrastruktury Ukrayiny: nakaz, 30.11.2012 № 721 Pro zatverdzhennya Poryadku pohodzhennya mistsya roztashuvannya ta vysoty ob’yektiv na pryaerodromnykh terytoriyakh ta ob’yektiv, diyalʹnistʹ yakykh mozhe vplynuty na bezpeku polʹotiv i robotu radiotekhnichnykh pryladiv tsyvilʹnoyi aviatsiyi. Kyiv: Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2013. №1. St.28. (in Ukrainian). 4. Volkova, A. V. ta Ahyeyeva, H. M., 2016. Novi aerodromno-dyspetchersʹki vezhi aeroportiv Ukrayiny. V: KNUBA, Efektyvni tekhnolohiyi v budivnytstvi. Kyiv, Ukraine, 7-8 kvitnya 2016: Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. – Kyiv: KNUBA. – Pp.139-140. – URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24966 [Accessed 5 May 2019] (in Ukrainian). 5. Ahyeyeva, H. M., 2016. Obʺyekty spetsialʹnoho pryznachennya – vysotni aktsenty arkhitektury aeroportiv. Promyslove budivnytstvo ta inzhenerni sporudy, [online] 3, pp.20-24. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2016_3_5 [Accessed 5 May 2019] (in Ukrainian). 6. Kovalʹsʹkyy, L. M., Kuzʹmyna, H. V. ta Kovalʹsʹka, H. L. 2012. Arkhitekturne proektuvannya vysotnykh budynkiv. Zaporizhzhya: Pryvoz prynt. 123 p. (in Ukrainian). 7. Galkin, D. V., 2013. Ot vzglyada k prisutstviyu: interaktivnaya arkhitektura v sovremennoy tsifrovoy kul'ture. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, [online] 9, pp. 262-267. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000467905 [Accessed 5 May 2019] (in Russian). 8. Kostenko, A. YA., 2012. Mediadominanty v strukturi hromadsʹkykh tsentriv. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, [online] 31, pp.368-374. – URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201231.pdf [Accessed 5 May 2019] (in Ukrainian). 9. Ahyeyeva, H. M., 2018. Dynamika zmin arkhitekturnykh rishenʹ aerodromno-dyspetchersʹkykh vezh ta yikh vplyv na mistobudivnu sytuatsiyu , Problemy rozvytku misʹkoho seredovyshcha, [online] 2 (21), pp.3-18. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2018_2_3 [Accessed 5 May 2019]. (in Ukrainian). 10. Hola Bratislava, 2019. Aeropuerto de Viena. [online]. – URL: http://www.holabratislava.com/aeropuerto_viena.html [Accessed 5 May 2019] ( in Spanish). 11. Fritz, S., 2011. Architecture between heaven and earth: extraordinary control tower design. Archi-Tonic, [online]. 10.11.11. – URL: https://www.architonic.com/en/story/susanne-fritz-architecture-between-heaven-and-earth-extraordinary-control-tower-design/7000649 [Accessed 5 May 2019] (in English) 12. Anadolu Agency, 2019. Big move to Istanbul Airport starts. [online]. – URL: https://www.aa.com.tr/en/pg/photo-gallery/big-move-to-istanbul-airport-starts [Accessed 5 May 2019] (in English) 13. The First News, 2019. V Stambule otkryli odin iz krupneyshikh aeroportov mira. [online]. – URL: http://1news.az/news/v-stambule-otkryli-odin-iz-krupneyshiy-aeroportov-mira-foto-video [Accessed 5 May 2019 ] (in Russian) 14. Wordpress, 2014. Una strada nel cielo (volo Milano-Edimburgo). [online]. – URL: https://ilgiardinonascosto.wordpress.com/2014/09/27/una-strada-nel-cielo-volo-milano-edimburgo/ [Accessed 5 May 2019 ] (in Ilalian) 15. Joe Gilhooley Photography, 2019. Edinburgh-airport. [online]. – URL: http://www.joegilhooley.co.uk/edinburgh-airport-260914/_MG_0007.jpg [Accessed 5 May 2019 ] (in English) 16. Avianews, 2013. V aeroportu Kutaisi poyavilas' statsionarnaya vyshka upravleniya poletami. [online]. – URL: https://www.avianews.com/cis/2013/11/23_kutaisi_new_tower.shtml [Accessed 5 May 2019] (in Russian) 17. Woman advice, 2019. Aeroport Kutaisi [online]. – URL: https://womanadvice.ru/aeroport-kutaisi [Accessed 5 May 2019] (in Russian) 18. Wikipedia, 2010. Wieża kontroli lotów na lotnisku Oslo-Gardermoen / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21). [online]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Airport_Oslo_Gardermoen_-_Control_tower.jpg [Accessed 5 May 2019] (in Russian) 19. Architetto Michele De Lucchi S.r.l., 2011. Airport control tower, Batumi, Georgia. [online]. – URL: https://www.amdl.it/civic-places/airport-control-tower-01# [Accessed 5 May 2019] (in Italian) 20. Georgia about, 2014. About architecture – Batumi air traffic control tower. [online]. – URL: https://georgiaabout.com/2014/03/22/batumi-air-traffic-control-tower/ [Accessed 5 May 2019] (in English) 21. Hnatenko, V. V. ta Ahyeyeva, H. M., 2016. Svitlove zabrudnennya seredovyshcha aeroportiv. V: Misʹke seredovyshche – ХХІ st. Arkhitektura. Budivnytstvo. Dyzayn: II Mizhnarodnyi naukovo-praktuchnyi konhres. Kyiv, Ukraine, 15-18 bereznya 2016. Kyiv: NAU. Pp.11-12. – URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18590 [Accessed 5 May 2019 ] (in Ukrainian). 22. Bosnyuk, D. K. ta Ahyeyeva, H. M., 2018. Vplyv shtuchnoho osvitlennya budivelʹ ta sporud aeroportiv na navkolyshnye seredovyshche. V: Misʹke seredovyshche – ХХІ st. Arkhitektura. Budivnytstvo. Dyzayn: III Mizhnarognyi naukovo-praktuchnyi konhres. Kyiv, Ukraine, 14-16 bereznya 2018. – Kyiv: NAU. – Pp.30-31. – URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32797 [Accessed 5 May 2019] (in Ukrainian). 23. Volkova, A. V. ta Ahyeyeva, H. M., 2017. Kulʹturno-istorychni tsinnosti ta pryroda yak osnovni dzherela poshuku idey dlya arkhitektury aeroportiv. V: AVIA-2017: XIII mizhnar. nauk.-tekhn. konf., 19-21 kvitnya 2017. – Kyiv: NAU. – Pp.24.1-24.4. – URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28207 [Accessed 5 May 2019] (in Ukrainian). 24. Vesty. Izrail' po-russki. Aeroport Ben-Gurion: portret pervogo prem'yera na vysote 100 metrov. [online]. – URL: https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5218931,00.html [Accessed 5 May 2019] (in Russian) 25. Kyyivsʹka misʹka rada: rishennya, 20 kvitnya 2017 № 223/2445 Pro zatverdzhennya pravyl rozmishchennya reklamnykh zasobiv u misti Kyyevi [online]. – URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F7A319DF6F7B295BC22581280036FCC9?OpenDocument [Accessed 5May 2019] (in Ukrainian) 26. Agieieva, G. ta Nickolchuk, B. 2019. Airports as art-space. V: AVIA-2019: XIV International Scientific Conference. Kyiv, Ukraine, April 23-25, 2019. – Kyiv: NAU. – Pp. 21.16-21.20 (in Ukrainian) 27. Ahyeyeva, H. M. 2019. Mediadominanty seredovyshcha aeroportiv. V: Teoriyi ta praktyky harmoniynoho rozvytku mist: III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Ivano-Frankivsʹk, Ukraine, 17-18 travnya 2019. – Ivano-Frankivsʹk. – Pp.10-14. (in Ukrainian)
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39193
ISSN: .
.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7833308
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MTP_2019_70_7.pdfосновна стаття1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.