Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39393
Title: Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур:теорія,методологія, практика
Other Titles: Organizational and managerial principles of innovation development of industry on the basis of network structures: theory, methodology, practice
Организационно-управленческие основы инновационного развития промышленности на основе сетевых структур: теория, методология, практика
Authors: Паливода, Олена Михайлівна
Palyvoda, Olena
Паливода, Елена Михайловна
Keywords: мережеві структури
ідентифікація мережевих структур
джерела генерування синергії
міжгалузева кооперація
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ "Кондор-Видавництво"
Series/Report no.: А01;376847
Abstract: Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства неможливий без постійного розроблення та впровадження інновацій. Якість та інтенсивність інноваційної діяльності суб'єктів господарської діяльності визначає конкурентоспроможність економіки, її перспективи та здатність задовольняти зростаючі потреби людей у гармонії з природним середовищем. Відомо багато способів стимулювання інноваційної активності, проте, як показує вітчизняна практика, діючі механізми виявляються низькоефективними. Причини інноваційно-технологічного відставання українських промислових компаній криються у використанні організаційних структур, які не є адекватними нинішньому економічному середовищу, оскільки нездатні забезпечити цілісності інноваційного процесу: від генерування та розроблення ідеї до її комерціалізації й масового виробництва. Для вирішення означеної проблеми світова практика пропонує цілий спектр мережевих структур.
Socio-economic development of modern society is impossible without the constant development and introduction of innovations. The quality and intensity of innovation activity of economic entities determines the competitiveness of the economy, its perspectives and the ability to meet the growing needs of people in harmony with the natural environment. There are many ways to stimulate innovation activity, however, as domestic practice shows, the existing mechanisms are ineffective. The reasons for the innovation and technological lag of Ukrainian industrial companies lie in the use of organizational structures that are not adequate to the current economic environment, since they are incapable of ensuring the integrity of the innovation process: from generating and developing an idea to its commercialization and mass production. To solve this problem, world practice offers a whole range of network structures.
Социально-экономическое развитие современного общества невозможно без постоянного разработки и внедрения инноваций. Качество и интенсивность инновационной деятельности субъектов хозяйственной деятельности определяет конкурентоспособность экономики, ее перспективы и способность удовлетворять растущие потребности людей в гармонии с природной средой. Известно много способов стимулирования инновационной активности, однако, как показывает отечественная практика, действующие механизмы оказываются низкоэффективными. Причины инновационно-технологического отставания украинских промышленных компаний кроются в использовании организационных структур, которые не являются адекватными нынешнем экономическом среде, поскольку неспособны обеспечить целостности инновационного процесса: от генерации и разработки идеи до ее коммерциализации и массового производства. Для решения этой проблемы мировая практика предлагает целый спектр сетевых структур.
Description: У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти забезпечення ефективного функціонування мережевих структур в економіці країни. На основі емпіричного матеріалу проаналізовано діючі у вітчизняній промисловості мережеві структури, проведено їх класифікацію та виділено основні інституційні та управлінські бар'єри на шляху їх розвитку. Розроблено методологічний підхід до ідентифікації мережевих структур на регіональному, галузевому та міжгалузевому рівнях. Запропоновано систему організаційно-правлінських заходів, що спрямовані на підтримку міжгалузевої кооперації у розробці інновацій, що мають проривне значення для промисловості з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу. Запропоновано методологічний підхід до виявлення джерел генерування синергії мережевої взаємодії та оцінки їх потенціалу з метою формування найбільш оптимальних економічних та соціальних взаємозв'язків між компаніями. Для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей, підприємців, представників органів державної влади та інших зацікавлених осіб.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39393
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kn_Palyvoda.pdfМонографія на тему : Організаціино-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика127.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.