Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39501
Title: Quality assurance services and products – the basis of agritourism in Ukraine
Authors: Babikova, Kateryna
Бабікова, Катерина Олександрівна
Keywords: агротуризм
екологічна паспортизація
агротуристична діяльність
agritourism
agritouristic activity
ecological passport
ecological categorization
rural (agro) places
Issue Date: May-2015
Citation: Babikova K. Quality assurance services and products – the basis of agritourism in Ukraine / K. Babikova. – Poland, Rogov, 9.04-12.04.15. – p.56-60.
Abstract: Агротуристична діяльність – пріоритетний напрямок розвитку туристичної діяльності в Україні. Масовість відпочинку, рекреаційна привабливість регіонів зумовлюють до постійного моніторингу й контролю за якістю основних компонентів довкілля (атмосферне повітря, ґрунт, питна вода, рослинницька продукція тощо), а також послуг, які надаються туристам. Відсутність статистичних даних, організованих, систематичних досліджень і зумовлюють актуальність та практичну значимість отриманих результатів. Проведення комплексного аналізу екологічної ситуації в регіонах, залучених до агротуризму відіграє важливу роль у забезпеченні якості послуг та продукції. По-перше, агротуристична діяльність тісно взаємопов’язана зі станом природно-ресурсного потенціалу, по-друге, розвиток аграрного туризму певною мірою залежить від екологічних факторів. Вагомим аспектом забезпечення якості продукції та послуг є екологічна паспортизація та категоризація агросадиб (у відповідності до існуючих національних і міжнародних стандартів). Агросадиби, які пройшли екологічну паспортизацію та отримали відповідний сертифікат, в першу чергу гарантують високу якість послуг та охочіше відвідуються екологічно свідомими туристами. Введення у практику системи екологічної паспортизації й категоризації дозволяє власникам агросадиб: підвищити конкурентноздатність на ринку агротуристичних послуг; розширити обсяги вирощення екологічно чистої продукції; збільшити число відпочиваючих в садибах; отримати більше прибутків; підвищити екологічну свідомість та культуру тощо . Управління якістю продукції та послуг в сфері аграрного туризму є вкрай необхідним та, на жаль, не вирішеним завданням. А тому, на порядку денному повинно стояти питання щодо забезпечення якісного відпочинку та оздоровлення людини в сільських регіонах з екологічно сприятливими умовами, однак з найменшим (практично відсутнім) впливом на довкілля.
Agrotourism activities - a priority direction of development of tourism in Ukraine . The mass recreation , recreational attractiveness of regions contribute to ongoing monitoring and quality control of the main components of the environment ( air , soil, drinking water, crop production , etc. ) as well as services provided to tourists. The lack of statistical data organized , systematic research and determine the relevance and practical significance of the results. Comprehensive analysis of the environmental situation in the regions involved in agro-tourism plays an important role in providing quality services and products. First, agrotourism activities are closely linked with the state of natural resources, and secondly, the development of agricultural tourism to some extent dependent on environmental factors. An important aspect of providing quality products and services is environmental certification and categorization ahrosadyb ( in accordance with existing national and international standards). Ahrosadyby who received environmental certification and received a certificate in the first place guarantee high quality and environmentally conscious willingly visited by tourists. Putting into practice the system of environmental certification and categorization allows owners ahrosadyb : to increase the competitiveness of the market agritourism services; expand cultivation of environmentally friendly products ; increase the number of tourists in estates ; get more profits; increase environmental awareness and culture of others. Quality management products and services in the agricultural tourism is essential and , unfortunately, not solved the problem . Therefore , the agenda should be the issue of providing quality recreation and healing people in rural areas of ecologically favorable conditions , but with the lowest (almost absent) environmental impact.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39501
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babikova K. 2.docОсновна стаття86.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.