Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39946
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДубчак, Олена Борисівна-
dc.contributor.authorКириллова, Марія-
dc.contributor.authorDubchak, Olena-
dc.contributor.authorKirillova, Мaria-
dc.date.accessioned2019-08-01T09:18:08Z-
dc.date.available2019-08-01T09:18:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationВісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. , зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. – Вип. 13(1) – С. 125–129uk_UA
dc.identifier.issn2411-264X PRINT-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39946-
dc.description.abstractУ статті висвітлено проблему зростання в останні роки кількості дітей з діагнозом «аутизм», проаналізовано причини виникнення даного розладу: генетичні передумови, хромосомні патології, порушення внутрішньоутробного розвитку, пов’язаного з розвитком мозку, екологія, дефекти обміну речовин, порушення роботи ендокринної системи, «інша сенсорна організація» тощо. Визначено актуальні психологічні проблеми дітей-аутистів: порушення в соціальній взаємодії, комунікативні порушення, пізнє формування "Я", порушення емоційно-вольової сфери, затримка розвитку мовлення або його порушення, проблеми моторики і сенсорного розвитку тощо. Відмічено необхідність організації комплексної системи терапії, для зменшення порушень функціонування психічних функцій, підвищення адаптивності, якості життя і самостійності таких дітей. Визначено основні методи терапії, що використовуються для корекції аутизму. Висвітлено особливості і можливості застосування методу іпотерапії та його ефективності при лікуванні дітей з діагнозом «аутизм».uk_UA
dc.description.abstractThe article describes the problem of growth in recent years the number of children with diagnose "autism", analyzed the causes of this disorder: genetic preconditions, chromosomal pathologies, intrauterine development disorders, which connect with brain development, ecology, metabolic defects, violation of the endocrine system, "another sensory organization", etc. The actual psychological problems of autistic children are determined: violations in social interaction, communicative violations, late formation of the "I", violations of the emotional-volitional sphere, delay of speech development or its violation, problems of motor activity and sensory development, etc. The necessity of organizing a comprehensive system of therapy, for reducing violations of the functioning of mental functions, increasing adaptability, quality of life and self-determination of such children was noted. The basic methods of therapy used for autism correction are determined. The specifics and possibilities of using the method of hyppotherapy and its effectiveness in the treatment of children with diagnose "autism" are highlighted.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectаутизмuk_UA
dc.subjectрозладuk_UA
dc.subjectкомунікативні порушенняuk_UA
dc.subjectпсихічні функціїuk_UA
dc.subjectкомплексна система терапіїuk_UA
dc.subjectіпотерапіяuk_UA
dc.titleЗастосування іпотерапії при роботі з дітьми-аутистамиuk_UA
dc.title.alternativeUsing hyppotherapy at work with autistic childrenuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc159.9:616-085]:159.922.76-056.34(045)-
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дубчак О., Кириллова М..pdf387.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.