Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39947
Title: University education innovative models in Ukraine: foreign experience
Other Titles: Інноваційні моделі університетської освіти в Україні: зарубіжний досвід
Authors: Luzik, Е.
Khomenko-Semenova, L.
Kokareva, A.
Hurska, O.
Лузік, Ельвіра Василівна
Хоменко-Семенова, Леся Олексіївна
Кокарєва, Анжеліка Миколаївна
Гурська, Олена Олександрівна
Keywords: higher education institution
educational and information environment
university education models
заклад вищої освіти
освітньо-інформаційне середовище
моделі університетської освіти
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. – Вип. 13(1) – С. 19–26
Abstract: This study presents innovative models of developing higher education in Europe and the Black Sea region. The impact of innovative models on the effectiveness of the educational and information environment of higher education institutions in the represented countries is analyzed. The main trends in the university education development in terms of the transition to an innovative model of the "knowledge economy", due to the substitution of the dominant position of labour to knowledge, are considered. The main components of high-quality higher education are given, allowing to focus attention on the need to change the vector of developing the higher education in Ukraine, conditioned by the requirements of an innovative economy model to the educational system. There was proved the dependence of higher education development on the existence of a close relationship in the system "higher education - the labour market - the needs of society - importance for the person"; successful implementation of an innovative model for the higher education development based on innovative methods and technologies (group work, project method, "brainstorming", communication training, "control text" method, case study method, moderation method; business simulation, Internet games (training ), etc.); the main external factors — the economic globalization, the formation of an innovative educational and information environment, and the improvement of the countries' integration all over the world, as well as internal factors — raising the status and quality of higher professional education with the obligatory forming a holistic primary education.
У даному дослідженні представлено інноваційні моделі розвитку вищої освіти країн Європи та Чорноморського регіону. Проаналізовано вплив інноваційних моделей на ефективність освітньо-інформаційного середовища закладів вищої освіти представлених країн. Розглянуто основні тенденції розвитку університетської освіти в аспекті переходу до інноваційної моделі «економіки знань», обумовленою заміщенням домінуючої позиції праці на знання. Наведені основні складові якісної вищої освіти, що дозволяють акцентувати увагу на необхідності зміни вектору розвитку вищої освіти в Україні, обумовлених вимогами інноваційної моделі економіки до освітньої системи. Доведено залежність розвитку вищої освіти від: наявності тісного взаємозв’язку в системі «вища освіта – ринок праці – потреби суспільства – значущість для людини»; успішне впровадження інноваційної моделі розвитку вищої освіти, в основі якої – інноваційні методи та технології (групова робота, метод проектів, «мозковий штурм», комунікативні тренінги; метод «керуючого тексту», метод кейсів, модерації; бізнес-симуляції, Інтернет ігри (навчальні) і т.ін.); головних зовнішніх чинників – глобалізації економіки, формування інноваційного освітньо-інформаційного простору та поліпшення інтеграції країн світу, а також внутрішніх чинників – підвищення статусу та якості вищої професійної освіти з обов’язковим формуванням цілісної первинної освіти
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39947
ISSN: 2411-264X PRINT
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лузік, Хоменко-Семенова, Кокарєва, Гурська.pdf364.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.