Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40078
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Ділове адміністрування»
Other Titles: Educational-methodical complex of the discipline "Business Administration"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Деловое администрирование»
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Biliavskiy, Valentyn Mikolayevich
Белявский, Валентин Николаевич
Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Keywords: менеджмент організацій
організаційний інжиніринг
управлінські моделі
ризикозахищеність організації
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;Н-6-073/16-1.2
Індекс;Р-6-073/16-1.2
Індекс;РМ-12-073/17-2.1.1.1
Abstract: Метою вивчення дисципліни «Ділове адміністрування» є оволодіння студентами теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення; ознайомлення з теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління у вітчизняних підприємствах; оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами; формування належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації; формування системи знань з теорії та методології управління якістю; принципів побудови та функціонування систем управління якістю; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління якістю.
The purpose of studying the discipline "Business Administration" is to master students the theory and practice of effective management of the organization in changing conditions of socio-economic environment; familiarization with the theoretical bases of corporate governance, institutional and information tools to ensure the functioning of the corporate governance system in domestic enterprises; mastery of practical knowledge and practical skills in organizing the process of change management; formation of appropriate practical skills and application of universal tools for development and implementation of universal projects in order to achieve effective existence and development of the organization; formation of a system of knowledge on the theory and methodology of quality management; principles of construction and operation of quality management systems; study of regulatory, organizational and economic issues related to quality management.
Целью изучения дисциплины «Деловое администрирование» является овладение студентами теорией и практикой результативного управления организацией в меняющихся условиях социально-экономического окружения; ознакомление с теоретическими основами корпоративного управления, институциональными и информационными инструментами обеспечения функционирования системы корпоративного управления в отечественных предприятиях; овладение знаниями и приобретение практических навыков по организации процесса управления изменениями; формирование надлежащих практических умений и навыков применения универсального инструментария разработки и реализации универсальных проектов с целью достижения эффективного существования и развития организации; формирование системы знаний по теории и методологии управления качеством; принципов построения и функционирования систем управления качеством; изучение нормативно-правовых, организационных и экономических вопросов по управлению качеством.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, щодо проведення прикладних досліджень в сфері економіки та менеджменту підприємств.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40078
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Ділове адміністрування).pdfТитульний лист «Ділове адміністрування»499.67 kBAdobe PDFView/Open
01_ ДА_НП_.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування»451.47 kBAdobe PDFView/Open
02_ ДА_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування»(стаціонар)582.17 kBAdobe PDFView/Open
03_ДА_РП_З.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» (заочна форма навчання)685.39 kBAdobe PDFView/Open
04_ДА_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Ділове адміністрування»217.69 kBAdobe PDFView/Open
06_ДА_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Ділове адміністрування»467.91 kBAdobe PDFView/Open
09_ДА_МР_КР.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» (заочна форма навчання)645.72 kBAdobe PDFView/Open
10_ДА_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Ділове адміністрування»537.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.