Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40213
Title: Правова держава – філософсько-правовий вимір
Other Titles: Рhilosophical and legal dimension of legal state
Authors: Бородін, Іван Лук'янович
Keywords: джерела права
філософія права
теорія права
природне право
формальновизначене право
громадянське суспільство
правова держава
поділ влад
суспільний договір
sources of law
theory of law
philosophy of law
natural law
formally-determined law
a civil society
a legal state
separation of power
the social agreement
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бородін І.Л. Правова держава – філософсько-правовий вимір / І.Л. Бородін // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2018. – № 3(48). – С. 36-44.
Abstract: Мета: полягає у спробі провести системний, послідовний аналіз напрацювань філософсько-правової думки щодо проблем, природного права, суспільного договору, громадянського суспільства, принципів поділу влад – основоположних ідей, пов’язаних з визначенням правової держави. Методи: феноменологічний, порівняльно-правовий, соціологічний; логічний; діалектичний, формальнодогматичний. Результати: здійснена спроба щодо уточнення розуміння правової держави через аналіз філософсько-правової думки кращих представників різних цивілізацій, аргументації положення про взаємну обумовленість соціально-регулятивних функцій держави, її оптимального впливу на процес становлення і розширення сфери громадянського суспільства. Обговорення: процесів створення та еволюцію ідей правової держави – процесів реальних та пізнавальних, які на кожному із етапів розвитку громадянського суспільства відображають відповідний рівень культури і реальну правову дійсність країни та світу, в цілому.
Purpose: is to make the systematic, sequential analysis of the philosophical-legal thought on issues of natural law, a social agreement, a civil society, the principles of separation of power that are the fundamental ideas related to the definition of a legal state. Methods: phenomenological, comparative-legal, sociological, logical, dialectical, formally dogmatic. Results: an attempt has been made to clarify the understanding of a legal state through the analysis of the philosophical-legal thought of the best representatives of various civilizations, the argumentation of the provision on the mutual conditioning of the socio-regulatory functions of a state, its optimal influence on the process of formation and expansion of a civil society. Discussion: the real and cognitive processes of creation and evolution of the ideas of a legal state which are at every stage of the civil society’s development reflect the corresponding level of culture and the real legal reality of a country and the world in a whole.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40213
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бородін І.Л. 2018.pdf552.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.