Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40424
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Науково-технічна (авіаційна) термінологія"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Scientific and technical (aviation) terminology"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Научно-техническая (авиационная) терминология "
Authors: Литвинська, Світлана Віталіївна
Литвинская, Светлана Виталиевна
Lytvynska, Svitlana
Keywords: термін
термінологія
термінографія
терміносистема
term
terminology
terminograph
term system
термин
терминология
терминография
терминосистема
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі документознавства та інформаційної діяльності. Метою викладання дисципліни є надання теоретико-практичних знань про особливості формування і становлення української науково-технічної (авіаційної) термінології в діахронно-синхронному та функціональному аспектах, формування у студентів цілісного уявлення про терміносистему мови спеціальності на теоретичному, прагматичному та функціональному рівнях і відповідних умінь і навичок. Це сприятиме формуванню умінь і навичок редагувати текст, враховуючи семантичні й структурно-словотвірні особливості авіаційної термінології та особливості наукового стилю мови і його різновидів.
This course is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of document science and information activities. The purpose of teaching the discipline is to provide theoretical and practical knowledge about the peculiarities of formation and formation of Ukrainian scientific-technical (aviation) terminology in diachronous-synchronous and functional aspects, formation of students a holistic view of the specialty language terminology system at the theoretical, pragmatic and functional level skills. This will help to develop the ability to edit the text, taking into account the semantic and structural and word-forming features of aviation terminology and features of the scientific style of language and its varieties.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области документоведения и информационной деятельности. Целью преподавания дисциплины является предоставление теоретических и практических знаний об особенностях формирования и становления украинской научно-технической (авиационной) терминологии в диахронно-синхронном и функциональном аспектах, формирование у студентов целостного представления о терминосистему языка специальности на теоретическом, прагматическом и функциональном уровнях, а также соответствующих умений и навыков. Это будет способствовать формированию умений и навыков редактировать текст, учитывая семантические и структурно-словообразовательные особенности авиационной терминологии, научного стиля речи и его разновидностей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30831
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40424
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_НТТ_НП.docнавчальна програма2.04 MBMicrosoft WordView/Open
02_НТТ_РНП.docробоча навчальна програма (денна форма навчання)2.08 MBMicrosoft WordView/Open
03_НТТ_РНПз.docробоча навчальна програма (заочна форма навчання)2.48 MBMicrosoft WordView/Open
05_НТТ_КЛ.docконспект лекцій/курс лекцій136.5 kBMicrosoft WordView/Open
06_НТТ_МР_КРз.docметодичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання48 kBMicrosoft WordView/Open
07_НТТ_Т.docтести з дисципліни34 kBMicrosoft WordView/Open
08_НТТ_МКР 1-2.docмодульні контрольні59.5 kBMicrosoft WordView/Open
09_НТТ_ККР.docпакет комплексних контрольних робіт2.01 MBMicrosoft WordView/Open
10_НТТ_ЕБ.docекзаменаційні білети32 kBMicrosoft WordView/Open
Опис комплексу.doc532.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.