Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40738
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПазюра, Наталія Валентинівна-
dc.contributor.authorПазюра, Наталья Валентиновна-
dc.contributor.authorPaziura, Nataliia-
dc.date.accessioned2019-12-04T13:04:22Z-
dc.date.available2019-12-04T13:04:22Z-
dc.date.issued2019-10-
dc.identifier.citationПазюра Н.В. Формування навичок іншомовної комунікації для діалогу представників різних культур в умовах інтернаціоналізації вищої освіти азійських країн // Освіта для миру: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.: Кремень В.Г. (голова); Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С.О., Лук'янова Л.Б., Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). - К.: Вид-во ТОВ "Юрка Любченка", 2019. - Т.2.uk_UA
dc.identifier.isbn978-617-7221-37-0-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40738-
dc.description.abstractАвтор статті висловлює думку щодо важливої ролі англійської мови, як мови міжнародного спілкування, для налагодження взаєморозуміння між представниками різних культур. Особливого значення навички іншомовної комунікації набули в умовах інтернаціоналізації вищої освіти. Знання іноземної мови перетворились на одну з основних умов академічної мобільності. Цікавим є досвід розвинених країн Азії, які зацікавлені в збільшенні кількості іноземних студентів для азійських закладів вищої освіти та навчанні азійських студентів закордоном. Для цього азійськими країнами були вжити необхідні заходи, як-то: запровадження у закладах вищої освіти кредитно-трансферної системи, відкриття інституції Мобільного університету в Азії та тихоокеанському регіоні, посилення міжнародного співробітництва. Результатом цих ініціатив стала підвищена увага до формування навичок іншомовної комунікації студентів азійських ЗВО. Представлений аналіз особливостей формування комунікативної компетенції в різних країнах. В країнах в яких англійська мова не є рідною мовою населення, вона викладається не носіям мови як друга іноземна для того, щоб вони могли бути учасниками процесу інтернаціоналізації вищої освіти своїх країн. Водночас, в багатьох країнах, де англійська є офіційною вона є мовою навчання, хоча поза межами начального закладу можливе спілкування студентів іншою, рідною мовою. Це свідчить про існування двох контрастуючих контекстів формування навичок іншомовної комунікації. Але в обох випадках увага педагогів спрямовується на труднощі, що відчувають студенти у процесі досягнення необхідного рівня володіння англійською мовою. Авторка аналізує основні проблеми та труднощі в формуванні навичок іншомовної комунікації, підкреслює важливість поєднання навчання іноземної мови із формуванням крос-культурної компетентності для виховання толерантності до представників інших культур, що є запорукою їхнього ефективного спілкування. З іншого боку, навички крос культурної комунікації гарантують ефективність процесу навчання, оскільки викладач повинен знати особливості і культурні традиції своїх студентів. Наголошується на тому, що одним з важливих чинників, що впливають на формування навичок іншомовної комунікації в умовах інтернаціоналізації вищої освіти є засвоєння студентами специфіки кроскультурних відносин, а саме: відмінностей в структурах мовленнєвих актів рідної та мови, що вивчається, системі цінностей культури, що вивчається, особливостей вербальної та невербальної поведінки відповідно до норм національної культури.uk_UA
dc.description.abstractThe author of the article expresses the opinion about the important role of English as the language of international communication for establishing understanding between representatives of different cultures. Foreign language communication skills acquired special importance with internationalization of higher education. Foreign language proficiency has become one of the main requirements for academic mobility. The experience of Asian countries is of great interest to scientists as these countries are interested in increasing the number of foreign students in Asian educational establishments and studying Asian students abroad. With this purpose Asian countries took some steps as establishing European credit transfer system, setting up University of Mobility in Asia and the Pacific, strengthening international cooperation. These initiatives resulted in awareness of the necessity of foreign language skills training. The analysis of peculiarities of foreign language skills training in different countries has been conducted in the article. In countries where English is not the native language, it is taught to speakers of other languages as an additional language to enable them to participate in internationalization of higher education. However, in many countries where it is an official language and language of instruction, most communication outside of educational establishment can be in the local languages. So, these are two contrasting contexts for enhancing English language skills. But in both settings there are concerns about students’ difficulties in developing adequate English proficiency to successfully learn content through that language. The author of the paper analyzes the main problems and difficulties in foreign language skills training, stresses the importance and the relationship between oral English teaching and cross-cultural communication competence for brining up tolerance for representatives of different cultures as main condition for effective communication. On the other hand, cross-cultural communication skills enhance efficiency of teaching as a teacher should be aware of his students’ culture and some traditions. It is underlined that one of the important factor influencing foreign language skills training in the condition of internationalization of higher education is students acquiring the peculiarity of cross-cultural relationships, such as differences in the structure of native and target languages, cultural values, peculiarities in verbal and non verbal communication according to national cultures.uk_UA
dc.description.abstractАвтор статьи выражает мнение о важной роли английского языка, как языка международного общения, для налаживания взаимопонимания между представителями различных культур. Особое значение навыки иноязычной коммуникации приобрели в условиях интернационализации высшего образования. Знание иностранного языка превратилось в одно из основных условий академической мобильности.Интересен опыт развитых стран Азии, которые заинтересованы в увеличении количества иностранных студентов для азиатских высших учебных заведений и обучении азиатских студентов за рубежом. Для этого азиатскими странами были приняты необходимые меры, как: введение в учреждениях высшего образования кредитно-трансферной системы, открытие института Мобильного университета в Азии и Тихоокеанском регионе, усиление международного сотрудничества. Результатом этих инициатив стало повышенное внимание к формированию навыков иноязычной коммуникации студентов азиатских ЗВО. Представлен анализ особенностей формирования коммуникативной компетенции в разных странах. В странах в которых английский язык не является родным языком населения, он преподается не носителям языка как второй иностранный для того, чтобы они могли быть участниками процесса интернационализации высшего образования своих стран. В то же время, во многих странах, где английский является официальным он является языком обучения, хотя за пределами учебного заведения возможно общение студентов на другом, на родном языке. Это свидетельствует о существовании двух контрастирующих контекстов формирования навыков иноязычной коммуникации. Автор анализирует основные проблемы и трудности в формировании навыков иноязычной коммуникации, подчеркивает важность сочетания обучения иностранному языку с формированием кросс-культурной компетентности для воспитания толерантности к представителям других культур, что является залогом их эффективного общения. С другой стороны, навыки кросс культурной коммуникации гарантируют эффективность процесса обучения, поскольку преподаватель должен знать особенности и культурные традиции своих студентов. Отмечается, что одним из важных факторов, влияющих на формирование навыков иноязычной коммуникации в условиях интернационализации высшего образования является усвоение студентами специфики кросс отношений, а именно: различий в структурах речевых актов родного и изучаемого языка, системе ценностей изучаемой культуры, особенностей вербального и невербального поведения в соответствии с нормами национальной культуры.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво ТОВ "Юрка Любченка"uk_UA
dc.subjectіншомовна підготовкаuk_UA
dc.subjectкрос-культурна комунікаціяuk_UA
dc.subjectсоціокультурний чинникuk_UA
dc.subjectінтернаціоналізація вищої освітиuk_UA
dc.subjectкультураuk_UA
dc.subjectтрадиціїuk_UA
dc.subjectазійські країниuk_UA
dc.subjectиноязычная подготовкаuk_UA
dc.subjectкрос-культурная коммуникацияuk_UA
dc.subjectсоциокультурный факторuk_UA
dc.subjectинтернационализация высшего образованияuk_UA
dc.subjectкультураuk_UA
dc.subjectтрадицииuk_UA
dc.subjectазиатские страныuk_UA
dc.subjectforeign language skills traininguk_UA
dc.subjectcross-cultural communicationuk_UA
dc.subjectsocio-cultural factoruk_UA
dc.subjectinternationalization of higher educationuk_UA
dc.subjectcultureuk_UA
dc.subjecttraditionsuk_UA
dc.subjectasian countriesuk_UA
dc.titleФормування навичок іншомовної комунікації для діалогу представників різних культур в умовах інтернаціоналізації вищої освіти азійських країнuk_UA
dc.title.alternativeФормирование навыков иноязычной коммуникации для диалога представителей разных культур в условиях интернационализации высшего образования азиатских странuk_UA
dc.title.alternativeForeign Language skills training for conducting dialogue between different nations in conditions of higher education internationalization in Asian countriesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc37:172.4:[001:(045/046)]-
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пазюра Н.В. Форум.pdfСтаття161.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.