Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41240
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Електронний міжнародний бізнес»
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины «Электронный международный бизнес»
Educational-methodical complex of discipline "Electronic International Business"
Authors: Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Князева, Татьяна Вячеславовна
Kniazieva, Tetiana
Keywords: електронний міжнародний бізнес
ерхітектура міжнародного електронного бізнесу
електронний продаж товарів
міжнародні електронні платіжні системи
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань щодо найбільш значущих аспектів організаційних основ управління в електронному міжнародному бізнесі, аналізу міжнародного економічного середовища, специфіці нормативного та законодавчого регулювання міжнародних торговельних та комерційних відносин в глобальній мережі Інтернет, фінансовій складової електронного міжнародного бізнесу. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: ключові теоретичні і практичні питання організації електронного міжнародного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, сфери та основні принципи ведення електронного міжнародного бізнесу, надавати характеристику основних форм і видів електронних міжнародних платежів.
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы знаний о наиболее значимых аспектов организационных основ управления в электронном международном бизнесе, анализа международной экономической среды, специфике нормативного и законодательного регулирования международных торговых и коммерческих отношений в глобальной сети Интернет, финансовой составляющей электронного международного бизнеса. В результате изучения дисциплины студент должен знать: ключевые теоретические и практические вопросы организации электронного международного бизнеса, инструментарий электронной коммерции на базе глобальной сети Интернет при осуществлении внешнеэкономической деятельности, сферы и основные принципы ведения электронного международного бизнеса, предоставлять характеристику основных форм и видов электронных международных платежей.
The purpose of teaching the discipline is to form students' knowledge system on the most important aspects of the organizational foundations of management in e-international business, analysis of the international economic environment, the specifics of regulatory and legislative regulation of international trade and commercial relations in the global Internet, the financial component of electronic international business. As a result of studying the discipline, the student should know: key theoretical and practical issues of e-business organization, e-commerce tools on the basis of the global Internet in carrying out foreign economic activity, sphere and basic principles of conducting e-international business, to characterize the main forms and types of electronic international payments.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Економічні механізми трансформації корпорацій» розроблено на основі освітньої програми та робочих навчальних планів РМ-6-051/19 та РМ-12-051/19 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» та відповідних нормативних документів
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41240
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма з дисц Міжнародний бізнес 2019.pdf851.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.