Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41242
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Економічні механізми трансформації корпорацій»
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины «Экономические механизмы трансформации корпораций»
Educational-methodical complex of the discipline "Economic mechanisms of transformation of corporations"
Authors: Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Князева, Татьяна Вячеславовна
Kniazieva, Tetiana
Keywords: структурні трансформації в економіці
транснаціоналізація
механізм трансфертного ціноутворення
маркетингові стратегії транснаціональних корпорацій
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародної економіки. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань з сукупності принципів та механізмів функціонування транснаціональних корпорацій й інструментів оцінки ефективності їх діяльності, її аналізу й удосконалення. Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области международной экономики. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний по совокупности принципов и механизмов функционирования транснациональных корпораций и инструментов оценки эффективности их деятельности, ее анализа и совершенствования. This discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of international economics. The purpose of teaching the discipline is to develop students' knowledge of the set of principles and mechanisms of functioning of multinational corporations and tools for evaluating the effectiveness of their activities, its analysis and improvement.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Економічні механізми трансформації корпорацій» розроблено на основі освітньої програми та робочих навчальних планів РМ-6-051/19 та РМ-12-051/19 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» та відповідних нормативних документів
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41242
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.