Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41566
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Інтелектуальна власність продуктів мультимедіа" магістр
Authors: Лобода, Світлана Миколаївна
Keywords: робоча програма
мультимедіа
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є: ознайомлення студентів з законодавством України в галузі видавничо-поліграфічної діяльності; формування в них уявлення про основні засади роботи з інтелектуальною власністю; поглиблене вивчення відносин щодо створення та обігу об’єктів інтелектуальної власності; тверде опанування правового механізму їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, та захисту майнових та особистих немайнових прав авторів та власників як в Україні так і за її межами; розвиток вмінь та навичок діяльності у книговидавничій галузі без порушень правових основ; виховання національної самосвідомості, поваги до прав та обов’язків громадян України; усвідомлення студентами місця України в загальноєвропейському правовому просторі. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • засвоєння студентами загальних принципів функціонування та методично-правового забезпечення державної системи управління інтелектуальною власністю; • формування в студентів уявлення про основні засади роботи з інтелектуальною власністю; • формування в студентів уявлення про теоретико-методологічні та правові аспекти інтелектуальної власності; • ознайомлення студентів з вітчизняним та світовим досвідом охорони та захисту прав інтелектуальної власності; • навчити студентів аналізувати стан, проблеми, перспективи інноваційного розвитку України в сфері інтелектуальної власності. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетентності: загальні компетентності: - політична і соціальна – вміння працювати у напрямку досягнення суспільно корисних цілей; - комунікативна – володіння технологіями усного і письмового спілкування в тому числі різними мовами; - спеціальна – готовність до самостійного виконання професійних дій, об’єктивна оцінка власної праці, готовність використовувати конкретні дії у разі необхідності; - когнітивна – здатність навчатися протягом життя, здатність до підвищення та актуалізації власного потенціалу, саморозвитку; - здійснювати комплексний аналіз інтелектуальної власності; - сформувати сучасне наукове розуміння сутності інтелектуальної власності, методологічних зв’язків та закономірностей розвитку; - усвідомити значення авторського права і суміжних прав; - оволодіти практичними навичками щодо правового регулювання патентного права; - освоїти фундаментальні знання щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі. фахові компетентності: - розуміння історичних та теоретичних фундаментальних основ інтелектуальної власності продуктів мультимедіа; - здатність правильно застосовувати норми чинного законодавства щодо захисту прав власників об’єктів інтелектуальної власності; - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інтелектуальної власності продуктів мультимедіа; - здатність визначати спосіб охорони авторських прав; - здатність визначати вид відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності; - здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області інтелектуальної власності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41566
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Інтеле-на власність ПМ 19 .pdfРП навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність продуктів мультимедіа»287.86 kBAdobe PDFView/Open
Лекции ІВПММ.pdf357.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.