Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41847
Название: Проблема невизначеності у теорії та практиці вищої школи
Другие названия: Проблема неопределенности в теории и практике высшей школы
The uncertainty problem in theory and practice higher school
Авторы: Семиченко, Валентина Анатоліївна
Семиченко, Валентина Анатольевна
Semichenko, Valentina
Артюшина, Катерина
Артюшина, Катерина
Artyushina, Kateryna
Ключевые слова: невизначеність
толерантність до невизначеності
професійна підготовка
студентство
вища школа
навчання
неопределенность
толерантность к неопределенности
профессиональная подготовка
студенчество
высшая школа
обучение
uncertainty
uncertainty tolerance
vocational training
students
higher education
training
Дата публикации: дек-2019
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Семиченко В., Артюшина К. Проблема невизначеності у теорії та практиці вищої школи / В. Семиченко, К. Артюшина // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Національний авіаційний університет, 2019. – Вип. 2(15). – С. 141-152
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядається проблема невизначеності, як невід’ємного атрибуту життя сучасної людини. Розкривається важливість формування толерантності до невизначеності, як важливого засобу організації життєвого шляху особистості. Аналізуються прояви ситуацій невизначеності у студентському житті. Наводяться емпіричні дані, що розкривають особли-вості розвитку толерантності до невизначеності у майбутніх фахівців. Доводиться, що невизначеність є невід’ємним атрибутом життя людини у сучасному світі, базовими ознаками якого є багатомірність, полісистемність, неперервна мінливість, наявність безлічі об’єктивних і суб’єктивних конфліктів, необхідність приймати рішення при недостатній інформації. Конкретизовано чинники, що ускладнюють на суб’єктивному рівні процес прийняття і дії з реалізації рішення: - відсутність чітких знань щодо природи тих явищ, які повинні бути залучені для подолання невизначеності; відсутність у людини чітких оцінювальних критеріїв доцільності і потенційної ефективності наявних способів і напрямів вирішення ситуації; відсутність у людини чіткого уявлення про результати, які вона хоче отримати; відсутність чіткого усвідомлення власних ресурсів, їх достатності для вирішення ситуації і досягнення наміченого. Доведено, що в ситуації невизначеності можуть викликати два основних види емоційних переживань: позитивні (інтерес, цікавість) і негативні (страх чи тривога), а також і різні стратегії подолання: стимулювання активності і блокування активності. Це послужило підставою для введення таких понять, як «толерантна/інтолерантна особистість», «толерантність/інтолерантність до невизначеності». За результатами емпіричного дослідження виявлено: а) недостатню готовність значної частини опитаних студентів до подолання ситуацій невизначеності, особливо в сфері інтерперсональних відносин; б) наявність у третини студентів ознак професійної невизначеності в контексті професійного вибору; в) обмеженість здатності студентів продукувати різноманітні способи вирішення ситуацій невизначеності.
The article deals with the problem of uncertainty as an integral attribute of modern man's life. The importance of forming tolerance to uncertainty as an important means of organizing a person's life path is revealed. Manifestations of situations of uncertainty in student life are analyzed. Empirical data are presented that reveal the features of the development of uncertainty tolerance in future professionals. It is argued that uncertainty is an integral attribute of the life of a human being in the modern world, the basic features of which are multidimensionality, polysystems, continuous variability, the presence of many objective and subjective conflicts, the need to make decisions with insufficient information. The factors that complicate the subjective process of decision making and action are specified: - lack of clear knowledge of the nature of the phenomena that must be involved to overcome uncertainty; lack of clear evaluation criteria for the expediency and potential effectiveness of the available methods and directions for resolving the situation; a person's lack of a clear idea of the results he wants to obtain; lack of clear awareness of their own resources, their sufficiency to resolve the situation and achieve the intended ones. It has been proven that in a situation of uncertainty there can be two main types of emotional experiences: positive (interest, curiosity) and negative (fear or anxiety), as well as different coping strategies: stimulating activity and blocking activity. This was the basis for introducing such concepts as "tolerant / intolerant personality", "tolerance / intolerance to uncertainty". The results of the empirical study revealed: a) insufficient readiness of a considerable part of the interviewed students to overcome situations of insignificance, especially in the sphere of interpersonal relations; b) the presence in one third of students of signs of professional uncertainty in the context of professional choice; c) limited ability of students to produce various ways of solving uncertainty situations.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41847
Располагается в коллекциях:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Семиченко, Артюшина.pdf458.82 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.