Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41847
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСемиченко, Валентина Анатоліївна-
dc.contributor.authorСемиченко, Валентина Анатольевна-
dc.contributor.authorSemichenko, Valentina-
dc.contributor.authorАртюшина, Катерина-
dc.contributor.authorАртюшина, Катерина-
dc.contributor.authorArtyushina, Kateryna-
dc.date.accessioned2020-03-23T08:20:57Z-
dc.date.available2020-03-23T08:20:57Z-
dc.date.issued2019-12-
dc.identifier.citationСемиченко В., Артюшина К. Проблема невизначеності у теорії та практиці вищої школи / В. Семиченко, К. Артюшина // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Національний авіаційний університет, 2019. – Вип. 2(15). – С. 141-152uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41847-
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема невизначеності, як невід’ємного атрибуту життя сучасної людини. Розкривається важливість формування толерантності до невизначеності, як важливого засобу організації життєвого шляху особистості. Аналізуються прояви ситуацій невизначеності у студентському житті. Наводяться емпіричні дані, що розкривають особли-вості розвитку толерантності до невизначеності у майбутніх фахівців. Доводиться, що невизначеність є невід’ємним атрибутом життя людини у сучасному світі, базовими ознаками якого є багатомірність, полісистемність, неперервна мінливість, наявність безлічі об’єктивних і суб’єктивних конфліктів, необхідність приймати рішення при недостатній інформації. Конкретизовано чинники, що ускладнюють на суб’єктивному рівні процес прийняття і дії з реалізації рішення: - відсутність чітких знань щодо природи тих явищ, які повинні бути залучені для подолання невизначеності; відсутність у людини чітких оцінювальних критеріїв доцільності і потенційної ефективності наявних способів і напрямів вирішення ситуації; відсутність у людини чіткого уявлення про результати, які вона хоче отримати; відсутність чіткого усвідомлення власних ресурсів, їх достатності для вирішення ситуації і досягнення наміченого. Доведено, що в ситуації невизначеності можуть викликати два основних види емоційних переживань: позитивні (інтерес, цікавість) і негативні (страх чи тривога), а також і різні стратегії подолання: стимулювання активності і блокування активності. Це послужило підставою для введення таких понять, як «толерантна/інтолерантна особистість», «толерантність/інтолерантність до невизначеності». За результатами емпіричного дослідження виявлено: а) недостатню готовність значної частини опитаних студентів до подолання ситуацій невизначеності, особливо в сфері інтерперсональних відносин; б) наявність у третини студентів ознак професійної невизначеності в контексті професійного вибору; в) обмеженість здатності студентів продукувати різноманітні способи вирішення ситуацій невизначеності.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the problem of uncertainty as an integral attribute of modern man's life. The importance of forming tolerance to uncertainty as an important means of organizing a person's life path is revealed. Manifestations of situations of uncertainty in student life are analyzed. Empirical data are presented that reveal the features of the development of uncertainty tolerance in future professionals. It is argued that uncertainty is an integral attribute of the life of a human being in the modern world, the basic features of which are multidimensionality, polysystems, continuous variability, the presence of many objective and subjective conflicts, the need to make decisions with insufficient information. The factors that complicate the subjective process of decision making and action are specified: - lack of clear knowledge of the nature of the phenomena that must be involved to overcome uncertainty; lack of clear evaluation criteria for the expediency and potential effectiveness of the available methods and directions for resolving the situation; a person's lack of a clear idea of the results he wants to obtain; lack of clear awareness of their own resources, their sufficiency to resolve the situation and achieve the intended ones. It has been proven that in a situation of uncertainty there can be two main types of emotional experiences: positive (interest, curiosity) and negative (fear or anxiety), as well as different coping strategies: stimulating activity and blocking activity. This was the basis for introducing such concepts as "tolerant / intolerant personality", "tolerance / intolerance to uncertainty". The results of the empirical study revealed: a) insufficient readiness of a considerable part of the interviewed students to overcome situations of insignificance, especially in the sphere of interpersonal relations; b) the presence in one third of students of signs of professional uncertainty in the context of professional choice; c) limited ability of students to produce various ways of solving uncertainty situations.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectневизначеністьuk_UA
dc.subjectтолерантність до невизначеностіuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectстудентствоuk_UA
dc.subjectвища школаuk_UA
dc.subjectнавчанняuk_UA
dc.subjectнеопределенностьuk_UA
dc.subjectтолерантность к неопределенностиuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA
dc.subjectстуденчествоuk_UA
dc.subjectвысшая школаuk_UA
dc.subjectобучениеuk_UA
dc.subjectuncertaintyuk_UA
dc.subjectuncertainty toleranceuk_UA
dc.subjectvocational traininguk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjecthigher educationuk_UA
dc.subjecttraininguk_UA
dc.titleПроблема невизначеності у теорії та практиці вищої школиuk_UA
dc.title.alternativeПроблема неопределенности в теории и практике высшей школыuk_UA
dc.title.alternativeThe uncertainty problem in theory and practice higher schooluk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc159.922uk_UA
dc.subject.udcDOI: 10.18372/2411-264X.15.14409uk_UA
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семиченко, Артюшина.pdf458.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.