Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42193
Title: SWОТ-аналіз в реалізації державної фінансової та антикорупційної політики в міжнародному вимірі
Other Titles: SWОТ-анализ в реализации государственной финансовой и антикоррупционной политики в международном измерении
SWOT analysis in the implementation of state financial and anti-corruption policies in the international dimension
Authors: Лахтіонова, Людмила Анатоліївна
Лахтионова, Людмила Анатольевна
Lakhtionova, Lyudmila
Keywords: фінансовий аналіз
SWОТ- аналіз
сильні сторони
слабкі сторони
финансовый анализ
SWОТ- анализ
сильные стороны
слабые стороны
financial analysis
SWOT analysis
Strengths
Weaknesses
Issue Date: 12-Dec-2019
Publisher: Національна академія внутрішніх справ, м. Київ
Citation: Лахтіонова Л. А. SWОТ-аналіз в реалізації державної фінансової та антикорупційної політики в міжнародному вимірі // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали ІV Міжнар. наук. – практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.) : у 2 ч. / [редкол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. – Ч. 2. – С. 169 – 172.
Abstract: Розглянуто приклад набору характеристик, висновок за якими надається можливість скласти список слабких та сильних сторін суб’єкта господарювання з фінансової точки зору. Висвітлено перелік загроз і можливостей пов'язаних із зовнішнім середовищем. Відображено застосування SWОТ-аналізу для виявлення сильних і слабких сторін Національного агентства з питань запобігання корупції.
Рассмотрен пример набора характеристик, заключение по которым предоставляет возможность составить список слабых и сильных сторон предприятия с финансовой точки зрения. Освещен перечень угроз и возможностей, связанных с внешней средой. Отражено применение SWОТ-анализа для выявления сильных и слабых сторон Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
An example of a set of characteristics is considered, the conclusion on which provides an opportunity to compile a list of the company's strengths and weaknesses from a financial point of view. The list of threats and opportunities associated with the external environment is highlighted. The use of SWOT analysis to identify the strengths and weaknesses of the National Agency for the Prevention of Corruption is reflected.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42193
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.