Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42212
Title: Особливості державної політики забезпечення національної безпеки в сфері охорони здоров'я
Other Titles: Особенности государственной политики обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения
State policy features of national security providing in health care
Authors: Ткачова, Наталія Миколаївна
Ткачева, Наталья Николаевна
Tkachova, Nataliya
Keywords: державна політика
національна безека
охорона здоров'я
государственная политика
национальная безопасность
охрана здоровья
state policy
national security
health care
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Ткачова Н. М. Особливості державної політики забезпечення національної безпеки в сфері охорони здоров’я // Електронне фахове видання: «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2018. – № 2. - С. 1 – 5.
Abstract: Процес формування і реалізація державної політики національної безпеки сьогодні є чи не найголовнішою проблемою в Україні. Сучасні реалії існування України як незалежної держави потребують у межах реалізації політики національної безпеки урахування прагнення країни реалізовувати національні інтереси во всіх сферах життєдіяльності суспільства. Державне управління діяльності у сфері охорони здоров'я має свої особливості. Відповідно до законодавства України, охорона здоров'я є одним із пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров'я в Україні та забезпечує її реалізацію. Тому теорія і практика державного управління потребує негайної розробки організаційних, управлінських, політико - правових засад реформування сучасної системи охорони здоров'я, як важливої складової забезпечення національної безпеки. В статті розглянуто сучасний стан та визначено існуючі методичні положення, які розвивають підходи до визначення особливостей державної політики забезпечення національної безпеки в сфері охорони здоров'я. Запропоновано напрями розробки стратегій, організаційних структур, процесів ціноутворення та методи оцінки діяльності учасників процесу надання медичної допомоги та визначено практичні заходи з обєднання всіх учасників процесу надання медичної допомоги.
The process of formation and implementation of the state policy of national security today is almost the most important problem in Ukraine. Modern realities of the existence of Ukraine as an independent state require to take into account the country's desire to realize national interests, within the framework of the implementation of the national security policy, in all spheres of society's life. The state administration of health care activities has its own peculiarities. According to the legislation of Ukraine, health protection is one of the priority directions of state activity. The state forms the health care policy in Ukraine and ensures its implementation. Therefore, the theory and practice of public administration requires the immediate development of organizational, managerial, political and legal principles for reforming the modern health system as an important component of ensuring national security. The article considers the current state and defines the existing methodological provisions which develop approaches to the definition of the features of the state policy of providing national security in the field of health care. The directions of development of strategies, organizational structures, pricing processes and methods of evaluation of the participants in the process of medical care provision are proposed, and practical measures are taken to unite all participants in the process of medical care provision.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42212
ISSN: 22307-2156
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.