Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42434
Title: Відтворення структурно-функціонального контенту фахового тексту
Other Titles: Reproduction of structural and functional professional text content
Authors: Семигінівська, Тетяна Григорівна
Бурлакова, Ірина Вікторівна
Keywords: political discourse
content
professional language
translation transformations
політичний дискурс
контент
фахова мова
перекладацькі трансформації
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Київ, «Аграр Медіа Груп»
Citation: Бурлакова І.В., Семигінівська Т.Г. Відтворення структурно-функціонального контенту фахового тексту / І.В. Бурлакова, Т.Г. Семигінівська // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2020. – С.19-25.
Series/Report no.: Specialist Translation. Terminology in Translation;
Abstract: The present article covers the specificity of the professional language in the political discourse. Many linguists have attempted to classify professional language, but complete and consistent professional text classification was developed by R. Hlezer and L. Hoffman. Analysis of the political texts shows that translators use different kinds of rendering structural and functional text content, which implies the subjective factor in solving the given problem. Cultural traditions, different social features and unique characteristics of the English society reflected in the political discourse need to be adequately addressed by translators.
Багато лінгвістів робили спроби класифікувати фахові мови, але повна та послідовна класифікація фахових мов була розроблена Р. Глезером та Л. Хоффманом, саме їх класифікації були взяті за основу написання запропонованої статті. Аналіз текстів політичного спрямування наочно ілюструє, що способи відтворення політичного дискурсу майже ні чим не відрізняються від способів перекладу текстів нефахового спрямування, таких як літературні твори. Основним способом перекладу фахового тексту до сьогодні залишаються перекладацькі трансформації, що допомагають досягти еквівалентності в процесі перекладацького мовленнєвого акту. Аналіз політичних текстів засвідчує, що перекладачі використовують різні види відображення структурного та функціонального змісту тексту, що передбачає суб'єктивний фактор у вирішенні цієї проблеми. Перекладачі також повинні брати до уваги культурні традиції, специфіку англійського суспільства та інші особливості, відображені в політичному дискурсі.
Description: Література 1. A Compedium of Best Practices. “Building Integrity and Reducing Corruption in Defence”. Geneva, 2010. 331 p. 2. Авербух К. Я., Карпова О.М. Лексические и фразеологические аспекты перевода: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 176 с. 3. Бляхер Л.Е. Российский политический дискурс и концептуализация становящегося политического пространства. Полис, 2002. С. 31-36. 4. Герасимов В.И., Ильин М.В. Политический дискурс-анализ / Политический дискурс: история и современные исследования. Сборник научных трудов. М.: Наука, 2002. 184 с. 5. Зарума-Панських О.Р. Англійська лексика міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості: автореферат дис. на здобуття наук. ступ. філол. наук: спец. 10.02.16. Львів, 2001. 19 с. 6. Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду. «Виховання доброчесності та боротьбі з корупцією в оборонному секторі». Женева – Київ, 2010. 383 c. 7. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: Наука, 2003. 50 с. 8. Мангейм Дж. Рич Р. Политология: Методы исследования. М.: Издательство «Весь Мир», 1997. 544 с. 9. Петренко В.В. Політична мова як засіб маніпулятивного впливу. К.: Освіта, 2003. 17 с. 10. Семко С.А. Лекции по теории перевода. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2005. 136 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42434
ISBN: 978-617-646-477-8
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семигінівська, Бурлакова_2020.pdf685.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.