Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42712
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень» магістр
Authors: Лобода, Світлана Миколаївна
Keywords: робоча програма
наукове дослідження
методологія
написання
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна «Методи наукових досліджень» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі видавництва і поліграфії. Метою викладання дисципліни є: ознайомлення студентів з теоретичними основами, питаннями методики, технологiї та органiзацiї науково-дослiдницької діяльності, тобто теоретичним й практичним підґрунтя для ефективного проведення наукових дослiджень студентами; ознайомлення студентів з основними поняттями науки; з урахуванням національного й зарубіжного досвіду та впливу глобалізаційних процесів інформаційної доби указати на провідні тенденції її розвитку, досягнення й перспективи та видатних діячів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння теоретичних основ методики та організації науково-дослідницької діяльності; – підвищення рівня методологічної культури; – формування наукового світогляду фахівців; – вироблення вмінь критичного аналізу наукової інформації та її оцінювання, вмінь полемізувати, аргументуючи та обстоюючи власні думки; – формування вміння висвітлювати результати дослідницьких пошуків у магістерській роботі, а також узагальнювати результати науково-дослідної роботи; – опанування основами методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності; – засвоєння, розуміння і відтворення наукової термінології. – формування основних навиків аналізу інформаційного потоку та умінь написання наукових текстів. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетентності: - загальнонаукові компетенції: здатність до наукового пізнання на основі системного, синергетичного підходів, використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійних дослідження. - інструментальні компетенції: Знання законів, методів та методик проведення наукових та прикладних досліджень. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, компетентність у пошуку, обробленні та критичному аналізі різних інформаційних джерел. Компетентність у реєстрації та захисті прав інтелектуальної власності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42712
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Маг. МНД (19).pdf491.23 kBAdobe PDFView/Open
лекції 1-6 НМД.pdf221 kBAdobe PDFView/Open
Теми Самост.Р МНД.pdf156.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.