Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42914
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (німецька)"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Second foreign language (German)"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Второй иностранный язык (немецкий)"
Authors: Зачепа, Ірина Миколаївна
Keywords: робоча навчальна програма
навчальна програма
навчання другої іноземної мови
німецька мова
реклама і зв’язки з громадськістю
завдання для поточного контролю
модульна робота
підготовка до практичних занять
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: факультет міжнародних відносин
Abstract: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (німецька)" складається з компонентів, які репрезентують засвоєння німецької мови студентами спеціальності "Журналістика". Метою викладання дисципліни є розвиток комунікативних мовленнєвих компетенцій, необхідних для реалізації іншомовного спілкування у сфері підготовки за освітньо-професійною програмою «Реклама і зв’язки з громадськістю». Завданням вивчення зазначеної навчальної дисципліни є оволодіння на рівні наближеному до B1 лінгвістичними, соціолінгвістичними та прагматичними компетенціями, пов’язаними з рецептивними (аудіювання, читання) та продуктивними (говоріння, письмо) видами мовленнєвої діяльності на матеріалі передбаченої програмою тематики.
The educational and methodical complex of the subject "Second foreign language (German)" consists of components that represent the mastering of German language by students majoring in "International Economic Relations". The purpose of teaching the subject is the development of communicative speech competencies that are necessary for the implementation of foreign language communication in the field of training in the educational and professional program "Advertising and public relations". The task of studying this subject is to master it at the B1 level including linguistic, sociolinguistic and pragmatic competencies related to receptive (listening, reading) and productive (speaking, writing) types of speech activity using the learning materials provided by the program.
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Второй иностранный язык (немецкий)" состоит из компонентов, которые представляют усвоения немецкого языка студентами специальности "Журналистика". Целью преподавания дисциплины является развитие коммуникативных речевых компетенций, необходимых для реализации иноязычного общения в сфере подготовки по образовательно-профессиональной программе «Реклама и связи с общественностью». Задачей изучения указанной учебной дисциплины является овладение на уровне близком к B1 лингвистическими, социолингвистический и прагматичными компетенциями, связанными с рецептивными (аудирование, чтение) и продуктивными (говорение, письмо) видами речевой деятельности на материале предусмотренной программой тематики.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42914
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК_НП_ДругаІнМов_РЗ.pdfНавчальна програма223.43 kBAdobe PDFView/Open
НМК_РНП_ДругаІнМов_РЗ_.pdfРобоча навчальна програма571.5 kBAdobe PDFView/Open
НМК_Методичні рекомендації до практичних занять_Др.Ін.м._РЗ.pdfПідготовка до практичних занять86.2 kBAdobe PDFView/Open
НМК_Методичні рекомендації до СРС_Др.ін.м._РЗ.pdfСамостійна робота121.86 kBAdobe PDFView/Open
НМК_Завдання для поточного контролю_Др.ін.м._РЗ.pdfТести поточного контролю192.87 kBAdobe PDFView/Open
НМК_Модульний контроль_Др.ін.м._РЗ.pdfМодульні роботи193.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.