Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43267
Title: Білінгвальне навчання як фактор успішної професійної адаптивності
Authors: Пришупа, Юлія Юріївна
Keywords: білінгвальне навчання
професійна адаптивність
професійна підготовка
фахівець технічного напряму
bilinguing education
professional adaptability
professional training
future technical specialist
Issue Date: 2019
Publisher: НАУ-друк
Series/Report no.: Педагогіка. Психологія;Вип. 2(15)
Abstract: The article deals with the conceptual theoretical aspects of bilingual education in technical universities. Peculiarities of bilingual orientation development as a necessary component of professional adaptability are analyzed. The article defines the problems of formation of professional adaptability as dynamic quality of personality. In addition, it is defined as a meaningful characteristic of professional adaptability and distinguished ways of its formation. The purpose of this article is to consider the existing theoretical approaches to the bilingual education determination, to highlight the peculiarities and problems of bilingual training of future specialists of technical direction in the process of professional adaptability. In the article, the specific peculiarities of the sequence and stages of adaptive specialist, delineated qualities, personal characteristics which are professionally significant and necessary for successful professional activity of technical specialists have been characterized. The author substantiated the importance of forming professional adaptability for future specialists of technical direction in the university to carry out the competitive activity in the future, as well as reveals the essence of bilingual training that lies in the interdisciplinary phenomenon of professional training of future specialists. Therefore, considering the training of future specialists in the technical field, it is necessary to focus on bilingual training as a component of professional growth of the specialist in the technical field, as well as to create a system of professional skills that allow to achieve professional adaptability, self-realization, acquisition of a professional culture of communication, readiness and ability to work successfully in the context of intercultural communication.
У статті розглядаються концептуальні теоретичні аспекти білінгвального навчання у вищому технічному навчальному закладі. Проаналізовано особливості розвитку білінгвального орієнтування, як необхідної складової професійної адаптивності. У статті розглянуто проблеми формування професійної адаптивності як динамічної якості особистості. Крім цього, визначається змістовна характеристика професійної адаптивності та виокремлено шляхи її формування. Метою статті є розгляд існуючих теоретичних підходів щодо визначення білінгвального навчання, висвітлення особливостей та проблем двомовної підготовки майбутніх фахівців технічного напряму у процесі професійної адаптивності. У статті схарактеризовані специфічні особливості послідовність та етапи адаптивності фахівця, окреслені якості, особистісні характеристики, що є професійно значущими і необхідними для успішної професійної діяльності майбутніх фахівців технічного напряму. Автор обґрунтовує значення формування професійної адаптивності у майбутніх фахівців технічного напряму у вузі для здійснення конкурентоспроможної діяльності у майбутньому, а також викриває сутність білінгвального навчання що полягає у міждисциплінарному феномену професійної підготовки фахівців. Тому розглядаючи підготовку майбутніх фахівців технічного напряму необхідно орієнтуватись на білінгвальне навчання як складової професійного зростання фахівця технічного напряму, а також створення системи професійних навичок, що дозволяють досягати професійної адаптивності, самореалізації, набуття професійної культури спілкування, готовності здійснювати успішну професійну діяльність на рідній та іноземній мові в умовах міжкультурної комунікації
Description: У статті розглядаються концептуальні теоретичні аспекти білінгвального навчання у вищому технічному навчальному закладі. Проаналізовано особливості розвитку білінгвального орієнтування, як необхідної складової професійної адаптивності. У статті розглянуто проблеми формування професійної адаптивності як динамічної якості особистості. Крім цього, визначається змістовна характеристика професійної адаптивності та виокремлено шляхи її формування. Метою статті є розгляд існуючих теоретичних підходів щодо визначення білінгвального навчання, висвітлення особливостей та проблем двомовної підготовки майбутніх фахівців технічного напряму у процесі професійної адаптивності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43267
DOI: 10.18372/2411-264X.15.14406
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pryshupa_Педагогіка.pdf301.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.