Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43395
Title: Business Model Canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії
Other Titles: Business Model Canvas as a universal concept of business management
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Smerichevskyi, Serhii Frantsovych
Клімова, Олена Ігорівна
Klimova, Olena Ihorivna
Keywords: Business Model Canvas
канва
бізнес-модель
концепція
управління бізнесом
компанія
business model
concept
business management
company
Issue Date: 2017
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Citation: Смерічевський С.Ф., Клімова О.І. Business Model Canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії // Інвестиції: практика та досвід. - Одес.: ЧНУ ім. П. Могили, 2017 - №9, - с. 11-14
Abstract: У статті узагальнюються теоретичні погляди щодо визначення поняття "бізнес-модель" компанії. Обгрунтовуються особливості застосування сучасними компаніями універсальної концепції канви бізнес-моделі (Business Model Canvas). Надається характеристика основних блоків (компонентів) канви бізнес-моделі (Сегменти споживачів, Ціннісна пропозиція, Канали, Відносини з клієнтами, Потоки надходження доходів, Ключові ресурси, Ключові види діяльності, Ключові партнери та Структура витрат). Відзначається, що наявність виділеного клієнтського напряму у складі трьох компонентів — "Цільові групи споживачів", "Канали просування" та "Технології клієнтських відносин" є головною перевагою цієї моделі. Наводиться приклад побудови Business Model Canvas на прикладі компанії бюджетних авіаліній. Визначаються переваги використання цієї технології бізнес-моделювання для сучасних компаній. Робиться висновок, що канва бізнес-моделі може допомогти керівникам компаній розробляти нові бізнес-моделі, змінювати їх у відповідності до мінливих умов, а також управляти бізнес-портфелем різних фірм у межах однієї великої компанії. Використання цієї концепції дозволяє побудувати оптимальну бізнес-модель, на основі якої у подальшому прийматимуться необхідні управлінські рішення, спрямовані на забезпечення стійкості та конкурентоспроможності компанії.
The paper summarizes theoretical views regarding the definition of the "business model" of a company. The features of using the universal concept of business model canvas by today's companies justified. The characteristic of the main modules (components) of the Business Model Canvas (Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partners and Cost Structure) is given. It is noted that the presence of a dedicated client area consisting of three components — the "Target Group", "Channels of Promotion" and "Technology Of Customer Relationships" — is the main advantage of this model. Building of a business model canvas on the example of a company of low-cost airlines is given. The benefits of using this business modeling technology for today's companies defined. The conclusion is made that the business model canvas can help executives to develop new business models, change them to match changing conditions, and manage the business portfolio of different companies within one large company. The use of this concept allows to build the optimal business model on the basis of which necessary administrative decisions will be made in the future to ensure the sustainability and competitiveness of the company.
Description: Використання технології бізнес-моделювання в умовах вітчизняного бізнесу є сьогодні перспективним аспектом ефективного управління компанією з метою більшення прибутку. Стійка залежність між ростом прибутку компаній та використанням ними у своїй діяльностібізнес-моделей була виявлена ще експертами компанії "Ай-Бі-Ем". Варто відзначити, що топ-менеджери світових компаній вважають бізнес-моделі більш ефективним методом для взаємодії з клієнтами, ніж розробку нової продукції та запровадження нових продуктів і послуг. Якісна бізнес-модель дозволяє визначити ціннісні уподобання споживачів і знайти способи їх задоволення з метою нарощування цінності компанії. Крім того, як показує досвід, досягнення комерційного успіху найчастіше залежить не від технологічних нововведень, а саме від побудови оптимальної бізнес-моделі [3]. На етапі виходу на ринок бізнес-модель являє собою спрощене розуміння чотирьох ключових класичних вимірювань: "що виробляти"; "для кого виробляти"; "як виробляти"; "з ким виробляти". Іншими словами, спочатку бізнес-модель описує продуктовий, клієнтський, виробничий та операційний аспекти бізнесу. Але таке спрощене уявлення про бізнес не завжди дозволяє, по-перше, ідентифікувати джерела створення цінності такого бізнесу, і, по-друге, структурувати та адаптувати ключові дії, а також ключові ресурси, необхідні для формування цінності бізнесу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43395
ISSN: 2306-6814
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Business Model Canvas.pdf322.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.