Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43568
Title: Теоретико-методичні засади визначення основних напрямів структурної трансформації підприємства
Other Titles: Теоретико-методические основы определения основных направлений структурной трансформации предприятия
Theoretical and methodological basis for determining the main directions of structural transformation of the enterprise
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Smerichevskyi, Serhii Frantsovych
Клімова, Олена Ігорівна
Klimova, Olena Ihorivna
Keywords: напрямки
структура
трансформація
структурна трансформація
підприємство
направления
структура
трансформация
предприятие
trends
structure
transformation
structural transformation
enterprise
Issue Date: 2015
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Смерічевський С.Ф., Клімова О.І. Теоретико-методичні засади визначення основних напрямів структурної трансформації підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2015. - № 1 (82). - с. 165-170.
Abstract: Розкрито сутність поняття структурної трансформації підприємства. Обґрунтовано необхідність структурної трансформації підприємства. Сформульовано першочергові напрями трансформації підприємства, які визначають її цільовий зміст. Визначено принципову схему структурної трансформації підприємства. Виділено етапи трансформації підприємства. Формалізовано зміст програми структурної трансформації підприємства у межах поетапних перетворень. Встановлено, що при розробці програми трансформації підприємства необхідно враховувати особливості галузі, специфіку товарів і послуг, наявність кваліфікованої робочої сили.
Раскрыта сущность понятия структурной трансформации предприятия. Обоснована необходимость структурной трансформации предприятия. Сформулированы первоочередные направления трансформации предприятия, которые определяющие ее целевое содержание. Определена принципиальная схема структурной трансформации предприятия. Выделены этапы трансформации предприятия. Формализовано содержание программы структурной трансформации предприятия в пределах поэтапных преобразований. Установлено, что при разработке программы трансформации предприятия необходимо учитывать особенности отрасли, специфику товаров и услуг, наличие квалифицированной рабочей силы.
Today, actually any enterprise is in the process of development, which provides its structural transformation in order to adapt to the current requirements of the environment, focusing on the needs of the market. Structural transformation of the enterprise is one of the ways of timely response on environmental changes or the last way of deducing it from a crisis and improvement of the domestic economic system in general. The essence of the term “structural transformation of enterprise” given. It is proposed to determine the structural transformation of enterprise as its gradual adaptation to the external and internal conditions of functioning within a relatively short period of time, the implementation of the organizational-economic, financial and economic, legal, technical measures aimed at reorganizing of enterprise, change of its ownership, management, organizational-legal form, which will facilitate the financial improvement of enterprise, increase of output of competitive products, increase of production efficiency and satisfaction of creditor claims. The ultimate goal of enterprise transformation is their vitality and development in economic ties of the new technological way of life. The necessity of structural transformation of enterprise grounded. Top-priority trends of transformation of enterprise, that determine its purpose content, formulated. Transformation of enterprise is considered as a process of complex in-depth transformation of organizational and structural, financial and economic, industrial and technical, information, management structures, property relations of economic subjects in order to ensure the viability and development of enterprise. The principal scheme of structural transformation of enterprise defined. Stages of transformation of enterprise defined. The content of program of structural transformation of enterprise within stage-by-stage changes formalized. It is stated, that when developing the program of transformation of enterprise it is necessary to take into account the peculiarities of industry, specifics of products andservices, the availability of skilled labor.
Description: В умовах динамічного розвитку суспільства управління виробництвом товарів і послуг на рівні підприємств безперервно оновлюється, що неможливо забезпечити без глибокого дослідження тенденцій і нових горизонтів розвитку, без вибору альтернатив і напрямів проведення змін. Макросередовище перебуває у стані постійної динамічної рівноваги – одна, порівняно стійка реальність змінюється наступною, а частота таких змін зростає. Тому сьогодні фактично будь-яке підприємство перебуває у процесі розвитку, який передбачає його структурну трансформацію з метою адаптації до поточних вимог зовнішнього середовища, орієнтуючись на потреби ринку.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43568
ISSN: 1814-1161
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
drep_2015_1_32.pdf286.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.