Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43629
Title: Вивчення зарубіжного досвіду мотивації праці та імплементація його в сучасних кризових умовах
Other Titles: Изучение зарубежного опыта мотивации труда и имплементация его в современных кризисных условиях
Study of foreign experience of labor motivation and its implementation in modern crisis conditions
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Разумова, Екатерина Николаевна
Razumova, Kateryna
Ігнатюк, Вікторія Василівна
Игнатюк, Виктория Васильевна
Ignatuk, Viktoria
Мушинська, І. Р.
Мушинская, И. Р.
Myshynska, I.
Keywords: мотивація
праця
криза
умови
мотивация
труд
кризис
условия
motivation
labour
crisis
condition
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Citation: Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Запоріжжя: НУ, 2020. – С. 83-84.
Abstract: Мотиваційний механізм управління персоналом є одним із важливих чинників економічного зростання суспільства у ринкових відносинах. У сучасних умовах існування жорсткого конкурентного середовища між підприємствами, що формують систему мотивування працівників на вітчизняних ринках, доцільно скористатися світовим досвідом. Більшість українських підприємств значну увагу приділяють тільки матеріальній мотивації, а саме використовують традиційні механізми матеріальної мотивації, тобто видача заробітної плати, надбавок та одноразових премій, що в свою чергу знецінює прагнення працівників до конкурентоспроможності праці. Тому при формуванні систем мотивації праці потрібно використовувати сучасні методи мотивації персоналу підприємствами країн розвинутої ринкової економіки. Найхарактерніші з них це - японська, американська, німецька, шведська, англійська та французька моделі.
Мотивационный механизм управления персоналом является одним из важных факторов экономического роста общества в рыночных отношениях. В современных условиях существования жесткого конкурентной среды между предприятиями, формируют систему мотивации работников на отечественных рынках, целесообразно воспользоваться мировым опытом. Большинство украинских предприятий значительное внимание уделяют только материальной мотивации, а именно используют традиционные механизмы материальной мотивации, то есть выдача заработной платы, надбавок и единовременных премий, что в свою очередь обесценивает стремление работников к конкурентоспособности труда. Поэтому при формировании систем мотивации труда нужно использовать современные методы мотивации персонала предприятиями стран развитой рыночной экономики. Наиболее характерные из них это - японская, американская, немецкая, шведская, английский и французский модели.
Motivational mechanism of personnel management is one of the important factors of economic growth of society in market relations. In modern conditions of existence of a tough competitive environment between the enterprises forming a system of motivation of workers in the domestic markets, it is expedient to use world experience. Most Ukrainian companies pay considerable attention only to material motivation, namely they use traditional mechanisms of material motivation, ie the issuance of wages, allowances and one-time bonuses, which in turn devalues ​​the desire of employees to be competitive. Therefore at formation of systems of motivation of work it is necessary to use modern methods of motivation of the personnel by the enterprises of the countries of the developed market economy. The most typical of them are Japanese, American, German, Swedish, English and French models.
Description: Удосконалення механізму мотивації праці має відбуватися на основі зарубіжного досвіду,так як він є накопиченим практикою та є гарним прикладом для вітчизняних підприємств, але тільки урахувавши особливості українського менталітету в сучасних кризових умовах.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43629
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ.pdf208.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.