Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43643
Title: Моделювання транспортно-виробничого комплексу при вирощуванні сільськогосподарських культур з урахуванням авіаційної складової
Other Titles: Моделирование транспортно-производственного комплекса при выращивании сельскохозяйственных культур с учетом авиационной составляющей
Modeling of the transport and production complex in the growing of agricultural crops, taking into account the aviation component
Authors: Пронь, Світлана Віталіївна
Пронь, Светлана Витальевна
Pron, Svitlana
Соловйова, Олена Олександрівна
Соловьева, Елена Александровна
Solovyova, Olena
Герасименко, Ірина Миколаївна
Герасименко, Ирина Николаевна
Gerasymenko, Iryna
Борець, Ірина Валеріївна
Борец, Ирина Валерьевна
Borets, Iryna
Keywords: ресурси
технологія
авіація
процес
ресурсы
технология
авиация
процесс
resources
technology
aviation
process
Issue Date: 4-Apr-2020
Abstract: Метою дослідження є оптимізація використання транспортних та виробничих ресурсів для вирощування сільськогосподарських культур шляхом раціонального використання наземних та авіаційних транспортних засобів з урахуванням видів сільськогосподарських культур та технологій їх вирощування.
Целью исследования является оптимизация использования транспортных и производственных ресурсов для выращивания сельскохозяйственных культур путем рационального использования наземных и авиационных транспортных средств с учетом видов сельскохозяйственных культур и технологий их выращивания.
The aim of the study is to optimize the use of transport and production resources for growing crops by the rational use of ground and aviation vehicles taking into account the types of crops and technologies for their cultivation.
Description: Проведеними дослiдженнями транспортно-тех- нологiчного процесу вирощування сiльськогосподарсь- ких культур встановлено, що вiн являє собою склад- ну динамiчну систему. Доведено, що складнiсть цiєї системи полягає у наявностi великої кiлькостi рiз- норiдних пiдсистем, у тому числi й транспортної, яка є важливою складовою для забезпечення вирощування сiльськогосподарських культур. Завдяки системному пiдходу до дослiдження транспортного забезпечення технологiчного процесу вирощування сiльськогоспо- дарських культур стало можливим виявити функ- цiональнi особливостi застосування наземних та авiацiйних транспортних засобiв. Встановлено вла- стивостi кожного етапу технологiчного процесу вирощування та участi у ньому певного виду транс- портних засобiв.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43643
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття скопус.pdfстаття "MODELING OF THE TRANSPORT AND PRODUCTION COMPLEX IN THE GROWING OF AGRICULTURAL CROPS, TAKING INTO ACCOUNT THE AVIATION COMPONENT"414.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.